اختصاصی آرتنا-آوای پاپ؛

گفتگوی دوستانه رضا تاجبخش

به مناسبت زاد روز رضا تاج بخش به گفتگو با او نشستیم.این مجموعه قسمت اول و زندگینامه رضا میباشد

آرتنا: به مناسبت زاد روز رضا تاج بخش به گفتگو با او نشستیم.این مجموعه قسمت اول و زندگینامه رضا میباشد