سى و هفتمين سال همكارى استاد على رهبرى با اركستر فيلارمونى اسلواكى

سى و هفتمين سال همكارى استاد على رهبرى با اركستر فيلارمونى اسلواكى

گزارش سى و هفتمين سال همكارى استاد على رهبرى با اركستر فيلارمونى اسلواكى توسط باربد بیات