کنسرت محمد علیزاده در چهارسانس

کنسرت محمد علیزاده در چهارسانس

«محمد علیزاده»درچهارسانس مختلف درتهران کنسرت موسیقی پاپ برگزارکرد- عکاس منصور جهانی