تصویر برگزیده

امير حسين بختياري:

ميراث فرهنگي تنها اسم دارد

آرتنا: سازمان ميراث فرهنگي به عنوان متولي حوزه معماري وهنرهاي تجسمي براي سامان دادن به وضعيت دروني اين بخش ها با توجه به مشكلات و كمبودها به ويژه در بحث گردشگري تنها اسم دارد.

zoom
ميراث فرهنگي تنها اسم دارد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، امير حسين بختياري عضو انجمن گرافيك ايران به خبرنگار «آرتنا» گفت: ايران با كتابي بزرگ و قطور با موضوع فرهنگ و تمدن در دنيا حتي با تبليغات سوء دشمنان در بيان غيرواقعي فرهنگ ما از جايگاهي خاص در جوامع بين اللمللي برخوردار است.
وي افزود :مشكلات در حوزه فرهنگ و هنر با عدم برخورداري از جرياني خاص با ريشه در تمامي بخش ها و شاخه هاي مختلف هنر در حوزه ميراث فرهنگي نيز با مشاهده مشكلات فراوان در حوزه هنرهاي تجسمي و به ويژه بخش معماري فضايي نامناسب را در مقابل هنرمندان ما ترسيم كرده است.
اين عضو انجمن گرافيك ايران تصريح كرد:ميراث فرهنگي ما به خصوص در حوزه معماري با انشعابات مشكلات براي هنرمندان و هم مردم و توريست هاي خارجي در چارچوب گردشگري با ايجاد ضوابط و قوانيني مغاير با استانداردهاي جهاني به عنوان مثال در بخش عكس برداري از بناهاي تاريخي كشور آميخته با مديريتي ضعيف است.
بختياري اضافه كرد : وجود فضاي متشنج در بخش بازديد از بناهاي تاريخي كشور با بهره مندي از قدمتي چند هزار ساله ميان مخاطب داخلي و حتي خارجي در بحث افزايش آگاهي و اطلاعات آنها از شكل و شمايل بناهاي تاريخي ايران در راستاي تماشاي اين آثار برجامانده از تمدن كهن ايراني و ثبت اين آثار ملي با عكس برداري فاصله اي تخريبي ايجاد مي كند.
اين گرافيست كشورمان اظهار داشت: نهاد اجرايي ما در اين حوزه با نام ميراث فرهنگي در اداره ی امور و مديريت اين حوزه به ويژه براي بسترسازي مناسب جهت رشد چارچوب گردشگري در مسير كم كردن موانع مقابل بازديدكنندگاه بناهاي تاريخي كشور تنها اسم دارد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید