ماه رمضان
تصویر برگزیده

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی منتشر کرد؛

معماری و راز جاودانگی، راه بی زمان ساختن

آرتنا: لکساندر جزو معدود معماران معاصر است که در مواجهه با معماری و شهرسازی سعی دارد با پرداختن به مظروف راهی برای تدوین ظرف بیابد…

zoom
معماری و راز جاودانگی، راه بی زمان ساختن

نام کتاب : معماری و راز جاودانگی ، راه بی زمان ساختن
نویسنده : کریستوفر الکساندر
ترجمه : مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

 این کتاب با مقدمه ای زیبا از دکتر مهدی حجت شروع می شود. او در مورد الکساندر می نویسد:
الکساندر جزو معدود معماران معاصر است که در مواجهه با معماری و شهرسازی سعی دارد با پرداختن به مظروف راهی برای تدوین ظرف بیابد…
نویسنده درباره خواندن این کتاب اشاره کرده است که اگر بخواهید دید کلی از مطالب کتاب داشته یاشید می توانید ۱ ساعته مروری بر آن داشته باشید . بدین صورت که مطالب مهم کتاب با خطی متفاوت نوشته شده است.

نگاهی به فصول این کتاب:
راه بی زمان :هر بنا یا شهری تنها به میزانی زنده است که به راه بی زمان ملتزم باشد
فصل اول: راه بی زمان


کیفیت : برای یافتن راه بی زمان نخست باید کیفیت بی نام را بشناسیم.
فصل دوم : کیفیت بی نام
فصل سوم: زنده بودن
فصل چهارم : الگوی رویدادها
فصل پنجم: الگوی فضا
فصل ششم: الگوهایی که زنده اند
فصل هفتم: کثرت الگوهای زنده
فصل هشتم: خود کیفیت


دروازه: پس برای نیل به کیفیت بی نام باید زبان الگوی زنده ای پدید آوریم که چون دروازه عمل کند.
فصل نهم: گل و دانه
فصل دهم: زبان های الگو
فصل یازدهم: زبان های الگو- دنباله
فصل دوازدهم: قدرت خلقه زبان
فصل سیزدهم: از کار افتادن زبان
فصل چهارهم: الگوهای مشترک
فصل پانزدهم: واقعیت الگوها
فصل شانزدهم: ساختار زبان
فصل هفدهم: تکامل زبان مشترک شهر


راه: وقتی دروازه را ساختیم می توانیم ازآن بگذریم و قدم در راه بی زمان بگذاریم.
فصل هجدهم: قدرت ژنتیکی زبان
فصل نوزدهم: تشخص فضا
فصل بیستم: هربار یک الگو
فصل بیست و یکم: شکل دادن یک بنا
فصل بیست و دوم: شکل دادن مجموعه بناها
فصل بیست و سوم: روند ساخت
فصل بیست و چهارم: روند ترمیم و اصلاح
فصل بیست و پنجم: پدید آمدن تدریجی شهر
فصل بیست و ششم: هویت جاودانه


جوهره راه: اما این راه کامل نمی شود مگر آنکه دروازه را پشت سر بگذاریم
فصل بیست و هفتم: جوهره راه
خواندن این کتاب به تمامی علاقمندان به معماری توصیه می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید