تصویر برگزیده

در تماشاخانه استاد انتظامی؛

نمایش‌های «ﻣﯿﺰ» و «لیرشاه» به روی صحنه می روند

آرتنا: نمایش‌های «ﻣﯿﺰ» و «لیرشاه» از امروز تا 23 خرداد در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به روی صحنه می‌روند.

zoom
نمایش‌های «ﻣﯿﺰ» و «لیرشاه» به روی صحنه می روند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﻣﯿﺰ» به نویسندگی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ «بهار ﮐﺎﺗﻮزی» از دوشنبه 29 خرداد از ساعت 19 در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌رود.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ 55 دقیقه‌ای روایتگر داﺳﺘﺎن اهالی خانه‌ای اﺳﺖ که به ﻋﺎدت ﻣﻌﻤﻮل، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ خانه نشسته‌اند و مشغول خوردن شام هستند که ناگهان ﺻﺪای ﭼﮑﯿﺪن ﻗﻄﺮه‌ای آب آراﻣﺶ آن‌ها را بهم می‌زند و ...
«اﺑﻮذر ﺳﺎﻋﺪی»، «ﻣﺤﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر»، «مهناز ذﺑﯿﺤﯽ»، «ﻋﺎﻣﺮﻣﺴﺎﻓﺮآﺳﺘﺎنه»، «اﻣﯿﺮﺟﻨﺎﻧﯽ» و «روﯾﺎدﻋﻮﺗﯽ»در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.
از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به «اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دواﻧﯽ» طﺮاح صحنه، «آﻧﮑﯿﺪو دارش» طﺮاح ﺻﺪا، «اﯾﻤﺎن ﯾﺰدی» دﺳﺘﯿﺎرﮐﺎرﮔﺮدان، «ﻧﺪا ﺗﺮﮐﻤﻦ» ﻣﻨﺸﯽ صحنه، «ﻣﺤﺴﻦ رﺳﺘﮕﺎر» طﺮاح ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر، «اﻣﯿﺮﻗﺎﻟﯿﭽﯽ» ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺠﺎزی، «ﻋﺎﺑﺲ ﺧﻠﻘﯽ» ﻣﺸﺎور رسانه ای و «آرش ﻓﺼﯿﺢ» ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اشاره کرد.
همچنین نمایش «شاه لیر» با دراماتورژی و کارگردانی «ملودی آرام نیا» از دوشنبه 29 اردیبهشت از ساعت 20 در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌رود.
این نمایش برداشتی آزاد از اثر جاودانه شکسپیر است و ملودی آرام نیا با تأکید بر حرکات فیزیکی و گسترش آن ها در اجرا به سراغ این متن کلاسیک و درخشان رفته است.
«مصطفی شب خوان»، «پرستو ریحانی»، «امیرجنانی»، «میترا ضیایی کیا»، «سروش کریمی نژاد» و «مریم باقری نسامی» در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.
از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به «امیرحسین دوانی» طراحی صحنه، «آنکیدو دارش» طراحی صدا، «سوسن آرام نیا» طراحی لباس و «علیرضا حبیبی» طراحی نور اشاره کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید