ماه رمضان
تصویر برگزیده

در ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﻓﺴﺘﻴﻮاﻝ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﻠﻴﺲ؛

ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ و اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﺮجی اﺯﻏﺮﻓﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی فرهنگی ایران اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ کردند

آرتنا: ﻣﻮﺳسه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ایران به نمایندگی از نشرجمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﺩ و این غرفه مورد اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ واﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﺮجی قرارگرفت.

zoom
ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ و اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﺮجی اﺯﻏﺮﻓﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی فرهنگی ایران اﺳﺘﻘﺒﺎﻝ کردند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﺴﺘﻴﻮاﻝ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﻠﻴﺲ اﺯ 8 ﺗﺎ 11 خردادماه ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩاﻳﻤﻲ نماﻳﺸﻜﺎﻫﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﺑﺮﮔﺰاﺭ شد. این ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ اﺭاﻳﻪ 250 ﻋﻨﻮاﻥ ﻛﺘﺎﺏ اﺯ اﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺁﺛﺎﺭ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺯﺑﺎﻥ فاﺭﺳﻲ،ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ، ﺁﺛﺎﺭ اﻳﺮاﻧﺸﻨﺎﺳی، ﻓﺮﻫنگ نامه ﻫﺎ ﺩﺭ این نماﻳﺸﻜﺎﻩ ﺣﻀﻮر ﺩاﺭﺩ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﺷﺮاﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺁﮊاﻧﺲ ﻫﺎﻱ اﺩﺑﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﺘﺎﺏ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮاﻥ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ.
دراین نمایشگاه 40 ناشر گرجی، 8 کتاب فروش، 8 دانشگاه و موسسه و 3 نویسنده مهمان از کشورهای دیگر حضوردارند. مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تفلیس کشورهای ترکیه، ارمنستان و اکراین به صورت مشترک هستند. اشتراکات وﺳﻴﻊ ﻓﺮﻫﻧﮕﻲ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﻌﺪاﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ اﺯ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﺮاﻧﺸﻨاﺴﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ این کشور با ایران باعث استقبال فرهیختگان و ایرانشناسان گرجی از غرفه ایران شده است. اﺯ ﺟﻤﻠﻪ این اشتراکات فرهنگی ﻣﻲ ﺗﻮاﻥ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻔﻠﻴﺲ ,ﻛﺮﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ اﻧﻴﺴﺘﻴﺘﻮ ﺷﺮﻕ ﺷﻨﺎﺳی. ﻛﺮﺳﻲ اﺳﻻﻡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻓﻠﻴﺲ، اطاق اﻳﺮاﻥ و ﻛﺮﺳﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻮﺗﺎﻳﺴﻲ اﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ.
گفتنی است نمایشگاه کتاب تفلیس امروز به کار خود پایان می دهد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید