ماه رمضان
تصویر برگزیده

هیئت انتخاب و داوران اعلام کردند:

اسامی راه یافته گان نمایشگاه حروف نگاری اسماءالحسنی

آرتنا: اسامی راه یافته گان دهمین نمایشگاه حروف نگاری اسماءالحسنی اعلام شد.

zoom
اسامی راه یافته گان نمایشگاه حروف نگاری اسماءالحسنی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، جلسه هیئت انتخاب و داوری دهمین نمایشگاه پوستر حروف نگاری اسماء الحسنی مورخ  پنج شنبه 22 خرداد 1393 با حضور صداقت جباری، محمد علی رجبی ، سید حمید شریفی آل هاشم ، مصطفی گودرزی و مسعودنجابتی در سالن استاد امیرخانی، خانه هنرمندان ایران برگزار شد و از مجموع 1332 اثر رسیده به دبیرخانه (از 446 نفر)  تعداد چهل اثر انتخاب و به نمایشگاه راه یافتند .
هشت جایزه نقدی به همراه دیپلم افتخار و لوح تقدیر به این برگزیدگان تعلق می گیرد.
مراسم افتتاحیه و اعلام برگزیدگان و اهداء جوایز روز یکشنبه هشتم تیرماه در تالار استاد شهناز خانۀ هنرمندان ایران است.

1.  اﺑواﻟﻔﺿل ﺧﺳﺮوی
2.  اﺣﻣد ﻋﺰﯾﺰﭘور
3.  اﻣﯾد ﺳﯾﻔﯽ ﻣورودی
4.  آﯾدا ﻧﺎﯾﺑﺎن
5.  ﺑﺎﻗﺮ ﺟﻌﻔﺮی
6.  ﺟواد ﺟﺎذﺑﯽ
7.  ﺣﺳﯾن ﺷﺟﺎﻋﯽ
8.  ﺣﺳﯾن ﮐﺮﯾﻣﯽ
9.  ﺣﺳﯾن ﯾوزﺑﺎﺷﯽ
10.راﻣﯾن راﻓﻌﯽ
11.رﺿﺎ اﺳﻌدی ﻣهﺮﺑﺎﻧﯽ
12.زھﺮا ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮد
13.ﺳﭘﯾده ﻗﻧﺑﺮی
14.ﺳﯾد ﺣﺳن اﻧﺻﺎری ﯾﮔﺎﻧﻪ
15.ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺟواد زھﺎدت
16.ﺳﯾد ﻣهدی ﻣوﺳوی
17.ﺷﺮاره ﺧداﯾﺎر
18.ﺷهﺮام دﻟدار
19.ﺻﺎﻟﺢ زﻧﮔﺎﻧﻪ
20.ﻋﻠﯽ آﺳﯾﺎﯾﯽ
21.ﻋﻠﯽ ﺑﯾﺎت
22.ﻓﺎﯾﺰه ﺑهﺎرﻟوﯾﯽ
23.ﻓﺮﺷﺎد ﻋﯾﺳﯽ ﭘور
24.ﮐﺎوه اﻓﺮاﯾﯽ
25.ﻣﺣﺳن ﺟﻌﻔﺮی
26.ﻣﺣﻣد اﻓﺷﺎر
27.ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻏﯾﺎﺛوﻧد
28.ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺳﻌدی
29.ﻣﺣﻣد ﺻﺎﺑﺮ ﺷﯾﺦ رﺿﺎﺋﯽ
30.ﻣﺮﺗﺿﯽ رﺣﻣﺗﯽ
31.ﻣﺮﺗﺿﯽ ﻋﺎرف
32.ﻣﯾﻼد ﻓﯾﺿﯽ
33.ﻧوﺷﯾن ﺑﯾﺟﺎری
34.ھﺎدی ﻣﺮادی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید