ماه رمضان
تصویر برگزیده

واکنش خانه‌سینما به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه؛

سینماگران ایران آرمان فلسطین را آرمان خود می‌دانند

آرتنا: خانه سینما طی اطلاعیه‌ای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان داده و آورده است:«سینماگران ایران که آرمان فلسطین را آرمان خود می‌دانند یقین دارند مقاومت فلسطین حکومت دروغ را سرانجام، در خواهد شکست.»

zoom
سینماگران ایران آرمان فلسطین را آرمان خود می‌دانند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، خانه سینما طی اطلاعیه‌ای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان داد. متن بیانیه جامعه اصناف سینمای ایران بدین شرح است:
شادی ضیافت الهی و خلوت عبادت مومنین غزه را در گرم ترین رمضان خاورمیانه، بمب‌های دولت جبار صهیونیستی به مهمانی مرگ بدل کرده است.
بنیامین نتانیاهو که صورت مثالی جباریت دولت صهیونیستی است همچون همة جباران اعتماد به نفس از کف دادة  عالم ناچار به ریسمان پوسیدة دروغ آویخته است. چرا که زور پوششی جز دروغ ندارد. او به دروغ مردم مظلوم فلسطین را مسبب آغاز خشونت می داند، و تجاهل می کند که این اسرائیل است که جنگ برای بقا را در سرزمین های اشغالی به قانون روزمرة زندگی بدل کرده است. مردم مظلومی که تحت حکومت آپارتاید صهیونیستی در محاصرة کامل زندگی می کنند و ناچارند برای تردد روزانه، برای کار، برای کسب لقمه ای نان مجوز روزانه دریافت کنند، چاره ای جز مقاومت ندارند.
 سینماگران ایران که آرمان فلسطین را آرمان خود می دانند یقین دارند مقاومت فلسطین حکومت دروغ را همان گونه که در پیشگاه افکار عمومی جامعه جهانی رسوا و منزوی کرده است، سرانجام در خواهد شکست، ما نیز همچون دیگر هموطنان  آزادة  خود اقدامات جنایتکارانه ی  رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی انتظار داریم که در راستای برقراری آتش بس فوری و نجات مردم غزه اقدام عملی انجام دهند.
خانه سینما طی اطلاعیه‌ای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان داد. متن بیانیه جامعه اصناف سینمای ایران بدین شرح است:شادی ضیافت الهی و خلوت عبادت مومنین غزه را در گرم ترین رمضان خاورمیانه، بمب‌های دولت جبار صهیونیستی به مهمانی مرگ بدل کرده است.بنیامین نتانیاهو که صورت مثالی جباریت دولت صهیونیستی است همچون همة جباران اعتماد به نفس از کف دادة  عالم ناچار به ریسمان پوسیدة دروغ آویخته است. چرا که زور پوششی جز دروغ ندارد. او به دروغ مردم مظلوم فلسطین را مسبب آغاز خشونت می داند، و تجاهل می کند که این اسرائیل است که جنگ برای بقا را در سرزمین های اشغالی به قانون روزمرة زندگی بدل کرده است. مردم مظلومی که تحت حکومت آپارتاید صهیونیستی در محاصرة کامل زندگی می کنند و ناچارند برای تردد روزانه، برای کار، برای کسب لقمه ای نان مجوز روزانه دریافت کنند، چاره ای جز مقاومت ندارند.
خانه سینما طی اطلاعیه‌ای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه واکنش نشان داد. متن بیانیه جامعه اصناف سینمای ایران بدین شرح است:
شادی ضیافت الهی و خلوت عبادت مومنین غزه را در گرم ترین رمضان خاورمیانه، بمب‌های دولت جبار صهیونیستی به مهمانی مرگ بدل کرده است.
بنیامین نتانیاهو که صورت مثالی جباریت دولت صهیونیستی است همچون همة جباران اعتماد به نفس از کف دادة  عالم ناچار به ریسمان پوسیدة دروغ آویخته است. چرا که زور پوششی جز دروغ ندارد. او به دروغ مردم مظلوم فلسطین را مسبب آغاز خشونت می داند، و تجاهل می کند که این اسرائیل است که جنگ برای بقا را در سرزمین های اشغالی به قانون روزمرة زندگی بدل کرده است. مردم مظلومی که تحت حکومت آپارتاید صهیونیستی در محاصرة کامل زندگی می کنند و ناچارند برای تردد روزانه، برای کار، برای کسب لقمه ای نان مجوز روزانه دریافت کنند، چاره ای جز مقاومت ندارند.
 سینماگران ایران که آرمان فلسطین را آرمان خود می دانند یقین دارند مقاومت فلسطین حکومت دروغ را همان گونه که در پیشگاه افکار عمومی جامعه جهانی رسوا و منزوی کرده است، سرانجام در خواهد شکست، ما نیز همچون دیگر هموطنان  آزادة  خود اقدامات جنایتکارانه ی  رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و از سازمان ملل متحد و سایر مجامع بین المللی انتظار داریم که در راستای برقراری آتش بس فوری و نجات مردم غزه اقدام عملی انجام دهند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید