ماه رمضان
تصویر برگزیده

منتشر شد؛

شیوه نامه هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان

آرتنا: دبیرخانه جشنواره موسیقی استان سمنان شیوه نامه و فرم درخواست شرکت در هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان (مهرماه 1393-گرمسار) را منتشر کرد.

zoom
شیوه نامه هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، اهداف هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان عبارتند از:
  حفظ وارائه موسیقی اصیل،جدی وهنری
-    ایجادفضای آموزشی جهت ارتقاء سطح شناخت موسیقی
-    شناسایی ظرفیت هاوزمینه سازی جهت بروزتوانمندی،خلاقیت وارائه آثارهنری
-    افزایش سطح تولیدات موسیقی جدی وهنری
-    تقدیروتجلیل ازپیش کسوتان موسیقی استان
-    شناسایی عملکرددوساله آموزشگاه های آزادموسیقی
برگزارکنندگان:
اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گرمسار باحمایت معاونت امورهنری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان وانجمن موسیقی استان سمنان
زمان/مکان
مراحل¬شهرستانی:25شهریورالی8مهرماه/شهرستانهای استان
مرحله استانی: 16 الی18مهرماه 93/شهرستان گرمسار
بخش های جشنواره ونحوه اجرا:
الف.کارگاه های آموزشی
به منظورایجادفضاهای آموزشی ،جلساتی به صورت ورک شاپ باحضور برخی از اساتید برجسته موسیقی کشور دردو بخش دستگاهی وکلاسیک غرب برگزارمی گردد.
-    کارگاه های عملی دراولویت بوده وبرای شرکت کنندگان گواهینامه حضور صادر خواهد شد.
ب.اجرای گروه های زبده ونوازندگان صاحب سبک(بخش ویژه جشنواره)
به منظور معرفی، حمایت و تشویق گروه ها و نوازندگان فعال و با سابقه استان در سه گرایش دستگاهی، تلفیقی وکلاسیک غرب در طول جشنواره فرصت های لازم جهت اجرا و ارائه آثارایشان در نظرگرفته شده است.
ب-1. گروه هایا نوازندگان درانتخاب قطعات اجرائی خودآزادند.
ب-2. انتخاب و ارائه قطعات دارای اصالت وساختارعلمی و نیز رعایت مسائلی همچون اصول سازبندی،تناسبات کوک، حفظ ریتم وتمپو، هماهنگی دراجرای قطعات و نیزخلاقیت ونوآوری اصولی از سوی گروه ها، در راه یابی آنها به مرحله استانی جشنواره موثر است.
ب-3.حداکثرزمان اجرابه ترتیب در بخش تکنوازی 10دقیقه، همنوازی 15 دقیقه و       گروه نوازی 20دقیقه میباشد.
ب-5.نحوه انتخاب و حضور گروه ها، نوازندگان زبده
ب-5-1.ادارات ونمایندگی های فرهنگ وارشاداسلامی میبایست نسبت به شناسایی گروه هاونوازندگان فعال وباسابقه اقدام و اطلاع رسانی دقیقی دراین خصوص به آموزشگاه هاوگروه های مزبورداشته باشند.
ب-5-2.هرگروه یانوازنده می بایست نمونه کار تصویری با کیفیت مطلوب خودرا شامل کلیه قطعات و  بخش های اجرایی به همراه سایرمدارک ذکرشده دراین آئین نامه، به اداره شهرستان ویاکانون موسیقی ذیربط ارائه نماید.
ب-5-3.کلیه آثارجمع آوری شده درشهرستان هابه دبیرخانه جشنواره(واقع دراداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گرمسار)ارسال خواهدشد.
ب-5-4.گروه هاونوازندگان منتخب ازسوی دبیرخانه جشنواره میبایست درمرحله شهرستانی شرکت نموده وبه ارائه آثارخودبپردازند.
ب-5-5.اجراهایی که به لحاظ دارابودن معیارهای ذکرشده دراین آئین نامه، برترشناخته شوند،به مرحله استانی جشنواره راه خواهندیافت.
ج.اجرای هنرجویان (بخش رقابتی)
ج-1.چهارچوب هاوضوابط
شرایط شرکت وحضورهنرجویان درجشنواره به شرح زیراست:
ج-1-1.دربخش موسیقی دستگاهی ایران:هنرجویان این بخش در گرایش های سازی و آوازی میبایست به تمام (7دستگاه و 5 آواز)یا نصف (3دستگاه و3آواز) موسیقی دستگاهی اشراف داشته واجرای قابل قبولی ازگوشه های ردیف درحد10 دقیقه داشته باشند.
ج-1-2.هرهنرجوی موسیقی ایرانی میبایست درهردستگاه یاآوازاجرایی حداقل یک                      پیش درآمد، چهارمضراب، تصنیف و رنگِ دارای اصالت رابه صورت کامل و با رعایت مسائل زیباشناسی اجرا نماید.
-  خواندن اشعارتصانیف برای شرکت کنندگان بخش سازی اختیاری است.
ج-1-3.هنرجویان زبده میبایست براساس یکی ازروایت های معتبرموسیقی دستگاهی ایران شامل؛ردیف های میرزاعبداله، میرزاحسین قلی، علی اکبرخان شهنازی، موسی معروفی، ابوالحسن صبا(ویلن-سنتور)، عبداله خان دوامی و محمودکریمی به ارائه مطالب بپردازند.
ج-1-4. سطح کارهنرجویان ساز ویلن ایرانی میبایست در حد اجرای منابع و قطعات زیر باشد:
-    اجرای ردیف اول استادصبادرحددستگاه شورومتعلقات ویک دستگاه به انتخاب
-    اجرای دو قطعه ازکتاب 18قطعه پیش درآمدیایک قطعه ازکتاب های دوم و سوم روح اله خالقی یاکتاب سوم استادصبا
تذکر: افرادی که ردیف ویلن رابراساس منابع وروایاتی غیرازکتابهای استادصبا    نواخته اندمی توانند باذکرمنبع به اجرای ردیف های فراگرفته(درحددستگاه شور و متعلقات و یک دستگاه به انتخاب) بپردازند. ضمناًاجرای قطعات ضربی در حد منابع ذکر شده قبلی، برای این هنرجویان هم الزامی است.
ج-1-5.حضورهنرجویان سازهای کوبه ای درجشنواره، صرفاًبه صورت اجرای بداهه (بدون تکراربیش ازحدمطالب)و یا تصنیف خوانی ممکن خواهدبود.
ج-1-6.سازهای موردنظرجهت شرکت درجشنواره دربخش موسیقی ایرانی شامل؛تار،                                   سه تار،سنتور،کمانچه،نی،بربط،ویلن،تنبک ودف ودربخش غربی شامل پیانو، ویلن، گیتار، فلوت و... میباشد.ضمناً اجرای سازهای ملودیک ایرانی میتواندباهمراهی سازضربی باشد.
ج-1-7.دربخش موسیقی کلاسیک غرب ،شرکت کنندگان درگرایش های مختلف سازی(سازهای معمول موسیقی کلاسیک غرب)میبایست به اجرای یکی ازآثارمربوط به آهنگسازان مطرح موسیقی کلاسیک غرب بپردازند.
منابع،قطعات، فرم هاوآهنگسازان مدنظرجهت حضور هنرجویان درچهارگرایش پیانو، ویلن، گیتار کلاسیک و گیتار فلامنکو به شرح زیراست:
ج-1-7-1.سطح کارهنرجویان ساز پیانو میبایست حداقل درحد اجرای منابع و قطعات معرفی شده در گروه های زیر باشد:
گروه A:
1.آناماگدلناباخ     2.انوانسیون دوصدایی باخ       3.انوانسیون سه صدایی باخ
4.پرلودفوگ باخ
گروه B :
1.اتودبرگ مولر      2.اتودکرامر      3.اتودموشکفسکی     4.چرنی اپوس 299         
 5.چرنی اپوس 740
قطعات اختیاری:
1.سوناتین کلمنتی     2.سوناتین بتهون     3.قسمت اول یک سونات از بتهون،هایدن یاموتزارت
توضیحات:
- درگروه های A وB، قطعات به ترتیب ازآسان به دشواردرنظرگرفته شده اند.
- همه گروه های سنی میتوانندازهردوگروه A وB  به اجرای قطعه یاقطعاتی بپردازند.
ج-1-7-2.سطح کارهنرجویان سازگیتارکلاسیک میبایست حداقل درحداجرای یکی ازمواردزیرباشد:
- اجرای موومان آلگروازیکی ازسونات های مربوط به یکی ازآهنگسازان معرفی شده زیر:
-  جولیانی       - سور         - کارولی               - آگوادو                   -  مولینو      
- چنانچه اجرای سونات سیکلیک مدنظرهنرجواست میبایدتمام                          سیکل هارااجرانماید.البته اگراجرای یک موومان مدنظراست آن موومان بایدبه فرم سونات آلگرویاروندوباشد.
- آلگروی انتخابی میبایست الزاماًیک بخش ازسونات باشد.
- انتخاب واجرای قطعات ازمتدهای آموزشی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
ج-1-7-3.سطح کارهنرجویان سازگیتارفلامنکومیبایست درحداجرای قطعات یافرم های معرفی شده زیرباشد:
1.سولئارس
2.تانگو
3.بولریاس
- فرم هامیبایست به شکل سنتی اجراشوند،نه مدرن.
ج-1-7-4.سطح کارهنرجویان سازویلن کلاسیک میبایست حداقل درحداجرای یک قسمت از فرم های سونات،سوئیت یاکنسرتوی مربوط به آهنگسازان بزرگ موسیقی کلاسیک غرب ازقبیل،باخ،موتزارت،بتهون و... باشد.
ج-1-8.تمامی شاخص هاومعیارهای کیفی اجرای موسیقی اعم از؛دقّت فواصل،حفظ ریتم،حفظ انگاره های موسیقی،استیل نوازندگی،زمان بندی،شدت نواخت،خلاقیت وتوانایی درارائه جملات بداهه،تلفیق درست شعروموسیقی و...میبایست درانتخاب هنرجوازسوی آموزشگاه مبناقرارگیرد.
ج-1-9. اجرای قطعات پیچیده ودشواردرصورتی حائزاهمیت خواهدبودکه هنرجوکلیه                  شاخص هاومسائل مربوط به موزیکالیته وبیان موسیقی ازقبیل؛نوانس،آرتیکولار،تمپوو...را به درستی وبراساس ویژگی های شخصیتی همان قطعه رعایت نماید.درغیراین صورت،اجرای قطعات آسان تر که مسائل زیباشناسی آنها به شکل مطلوب ارائه شود،اهمیت وجایگاه بهتری خواهدداشت.
ج-1-10. سقف سنی شرکت کنندگان بخش اجراهای هنرجویی 35 سال است.
ج-2.نحوه انتخاب ومعرفی هنرجویان:
ج-2-1.هرآموزشگاه آزادموسیقی بامسئولیت ونظارت مدیرمسئول،نسبت به انتخاب ومعرفی هنرجویان دارای شرایط خودبه اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان مربوطه براساس چهارچوب هاوضوابط آئین نامه اقدام می نماید.
ج-2-2. آموزشگاه موسیقی میبایست حتی المقدوردرانتخاب هنرجویان ،تنوع ساز وشیوه اجرارامدنظرقراردهد.
ج-2-3.معرفی هنرجویان درشهرستان های گرمساروآرادان ومهدیشهروسرخه ومیامی به علت نبودن آموزشگاه موسیقی، ازطریق کانون هایارابطین موسیقی صورت خواهدگرفت.
ج-2-4هنرجویانی که می خواهندبه صورت مستقل درجشنواره شرکت نمایندمیبایست ضمن درنظرگرفتن کلیه ضوابط ومقررات آئین نامه ،مدارک ونمونه کارخودرابه کانون موسیقی یاادارات ونمایندگی های فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان محل سکونت خودارائه نمایند.
ج-2-5. هنرجویان متقاضی شرکت درجشنواره میبایست نمونه آثاراجرایی خودرابه صورت تصویری وباکیفیت مطلوب ارائه نمایند.
ج-2-5.ادارات ونمایندگی های فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان میبایست آثارومدارک جمع آوری شده رابه دبیرخانه جشنواره (واقع دراداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان گرمسار)ارسال نمایند.
   ج-2-6.کلیه آثارفرستاده شده به دبیرخانه،توسط شورای بازبینی ششمین جشنواره موسیقی بررسی شده واسامی راه یافتگان به مرحله شهرستانی به شهرستانهااعلام خواهندشد.
ج-2-7.هنرجویان انتخاب شده ازسوی شورای بازبینی جشنواره ،آثارخودرادرمرحله شهرستانی ارائه مینمایند.ازمیان آثارارائه شده،اجراهایی که به لحاظ رعایت شاخص های کیفی ذکرشده دراین آئین نامه برترشناخته شوند،به مرحله استانی راه می یابند.
د.پژوهش
دراین بخش پژوهشگران وکارشناسان موسیقی استان می توانندبه ارائه مقالات تحقیقی خودبپردازند.
د-1.انتخاب موضوع وعنوان پژوهش آزاداست.
د-2.مدت زمان ارائه هرمقاله حداکثر15دقیقه میباشد.
د-3.مقالات میبایست به شکل تایپ شده درکاغذA4به ادارات ارشادشهرستان هاارائه شوند.
د-4. مقالات ارائه شده به دبیرخانه جشنواره ازسوی ادارات فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان ها،توسط شورای علمی جشنواره بررسی ومقالات منتخب، جهت ارائه درمرحله استانی ششمین جشنواره موسیقی، به شهرستان هااعلام میگردند.
ذ.تجلیل وقدردانی
به منظورتقدیرازهنرمندان پیشکسوت ومعرفی شایسته ایشان،مقررشده است ازهرشهرستان(درصورت امکان) یک نفربه عنوان پیشکسوت درزمینه اجراویاآموزش تعیین ودرمرحله استانی موردتجلیل قرارگیرند.
ذ-1. انتخاب ومعرفی افرادموردنظر،توسط انجمن موسیقی استان صورت خواهدگرفت.
ر.هدایا،جوایز،امکانات وتمهیدات
ر-1.ازمنتخبین نهایی بخش رقابتی ونیزپژوهش تقدیربعمل آمده  جوایزی نفیس به همراه لوح تقدیربه آنهااهداء خواهدشد.
ر-2.هنرجویان گروه هاونوازندگان راه یافته به مرحله استانی جشنواره،ازاولویت حضوردردوره هاوکارگاه های آموزشی آتی برخوردارخواهندبود.
ر-3.گروه هایانوازندگان برگزیده ی بخش ویژه، درصورت تمایل میتوانندباحمایت ادارات فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان هانسبت به برگزاری کنسرت شهرستانی(محل سکونت)اقدام نمایند.
ر-4.هنرجویان،گروه ها ونوازندگان راه یافته به مرحله نهایی جشنواره درصورت تمایل وپس ازتحقق امکانات وشرایط،به جشنواره های منطقه ای وملّی معرفی خواهندشد.
ر-5.گروه هاونوازندگان زبده راه یافته به مرحله استانی ازاولویت بهره مندی ازفضای تمرین مجتمع های فرهنگی وهنری در شهرستان محل سکونت برخوردارخواهندبود.
ز.داوری جشنواره
مطابق معمول جشنواره های قبلی،هیات داوری جشنواره متشکل ازکارشناسان موسیقی استان سمنان دربخش های تخصصی خواهدبود.حتی الامکان ازحضوراساتیددعوت شده درمرحله استانی برای داوری آثارهنرجویی نیزاستفاده خواهدشد.
س.مدارک موردنیاز:
1.تکمیل فرم های شرکت درهفتمین جشنواره موسیقی استان
2.یک برگ تصویر شناسنامه یاکارت ملی ویک قطعه عکس4×3
3. cd تصویری حاوی قطعات وآهنگ های مورداجرا
4.کلیه اشعارباذکرنام شاعربرای اجراهای گروهی
5.ارسال متن مقاله پژوهشی به صورت تایپ شده ویادست نویس خوانا
ش.زمان ارسال مدارک: شرکت کنندگان بخش های مختلف میبایست مدارک وآثارخودراحداکثرتاتاریخ15/6/93  به ادارات یانمایندگی های فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان ها ارائه نمایند.
تذکر:
-    مهلت ارسال آثارقابل تمدیدنیست وآثاری که پس ازاین تاریخ ارسال شوندموردارزیابی قرارنخواهندگرفت.  
-    مدارک وآثارارسالی عودت نخواهدشد.
-    اطلاع رسانی درخصوص جشنواره تنهاازطریق ادارات شهرستان،کانون های موسیقی وآموزشگاه های آزادموسیقی میباشدومسئولیت پیگیری اخبارواطلاعات برعهده متقاضیان است.                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

فرم درخواست شرکت دربخش هنرجویی هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان(مهرماه 1393-گرمسار)
نام ونام خانوادگی متقاضی:                                      شماره ملی:                                             تاریخ تولد:                                             
متقاضی شرکت دربخش:  سازی    آوازی           نام ساز:                               گرایش/سبک:
شهرستان محل سکونت:                                              شماره تماس:
میزان محفوظات موسیقی(مربوط به گرایش موسیقی دستگاهی ایران):
الف.تمام ردیف                            ب.نصف ردیف
اسامی دستگاه هاوآوازهای مورداجرا:
قطعات مورداجرا(مربوط به گرایش موسیقی کلاسیک غرب وفلامنکو)
 

 

ردیف

نام قطعه

آهنگساز

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

اینجانب.......................................... ضمن مطالعه دقیق فراخوان جشنواره ورعایت کلیه مفادمندرج درآن، کلیه مدارک موردنیازرا به پیوست ضمیمه نموده وازطریق آموزشگاه آزادموسیقی......................................  ازطریق کانون موسیقی متقاضی شرکت دربخش اجرای هنرجویی هفتمین جشنواره موسیقی¬استان      می باشم.

تائیدیه آموزشگاه موسیقی/کانون موسیقی                                  نام ونام خانوادگی متقاضی:
                                                                             تاریخ:
                                                                            امضاءفرم درخواست شرکت دربخش ویژه(تکنوازی،همنوازی ،گروه نوازی) هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان(مهرماه 1393-گرمسار)
نام ونام خانوادگی نوازنده/سرپرست گروه:                             نام ساز/گروه:
فرم اجرا:
اعضاء گروه:
 

نام ونام خانوادگی

سمت درگروه

نام ونام خانوادگی

سمت درگروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی قطعات مورداجرا:

نام قطعه

آهنگساز

شاعر

زمان کلی اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجانب.........................................  به عنوان تکنواز† سرپرست گروه†ضمن آگاهی از مفادفراخوان جشنواره و ارائه کلیه مدارک موردنیاز، متقاضی شرکت درهفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان میباشم.

                                        نام ونام خانوادگی

                                    تاریخ:

                                  امضاء

 

 

فرم درخواست شرکت دربخش پژوهش هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان                          (مهرماه 1393- گرمسار)

نام ونام خانوادگی:                                           شماره ملی:

عنوان پژوهش:

چکیده:

 

 

 

 

 

اینجانب  ضمن اطلاع از مفادفراخوان جشنواره وارائه کلیه مدارک موردنیاز، متقاضی شرکت در بخش پژوهش هفتمین جشنواره موسیقی استان سمنان می باشم.

                                                        

نام ونام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء

 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید