ماه رمضان
تصویر برگزیده

اسفند ماه برگزار می شود؛

چهارمین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

آرتنا: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، با همکاری مراکز معتبر علمی و پژوهشی در سطح کشور، به منظور گردهم آوردن پژوهشگران، صاحبان اندیشه و صنعت در این حرفه، سومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون در سطح ملی را برگزار می‌نماید.

zoom
چهارمین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، انسان در طول تاریخ همواره به محیط پیرامون خود توجه داشته و آن را با نیازهای خود متناسب ساخته است. این نیازها گاه در حد الزامات نخستین زندگی بوده، گاه دامنه آن تا مرزهای زیبا شناسی و حتی فراتر از آن گسترده شده است. این محیط شکل گرفته، معماری است. اگرچه به رغم پیوند ناگسستنی، در دوران معاصر، بیرون و درونِ آن را به تفکیک معماری و معماری داخلی نامیده اند. بخش درونی معماری نزدیکترین وجه فضا به انسان است و به طور مستقیم بر اساس رفتار های انسانی شکل می‌گیرد. از این رو در طول تاریخ توجه ویژه ای به آن شده است. اگرچه در ایران مدتی از توجه آکادمیک به آن اغماض شد. امید است با رویکرد علمی و تخصصی در دوران معاصر، معماری داخلی و دکوراسیون از جایگاه ممتازی برخوردار شود.
چهارمین همایش معماری داخلی و دکوراسیون
موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، با همکاری مراکز معتبر علمی و پژوهشی در سطح کشور، به منظور گردهم آوردن پژوهشگران، صاحبان اندیشه و صنعت در این حرفه، سومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون در سطح ملی را برگزار می‌نماید.
همایش پیش رو، رویکردی به وجه درونی فضا داشته و در پی آماده کردن بستری برای بررسی جایگاه حرفه ای ، راهکارهای طراحی و اجرا و همچنین بررسی چالشهای پیش روی معماری داخلی و دکوراسیون می باشد.
اهداف همایش:
* تبیین جایگاه حرفه ای معماری داخلی در جامعه
* شناخت وضعیت موجود و پیش بینی آینده فرآوری حرفه
* ایجاد ارتباطات میان رشته ای لازم برای قوام یافتن حرفه معماری داخلی
* معرفی فنون ودستاوردهای پیشرو جهانی در حوزه معماری داخلی و دکوراسیون
محورهای همایش:
به طور کلی محورهای سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون بر روی دو پایه اصلی تعامل سازنده و اجرایی مابین مبانی نظری و حرفه معماری داخلی و دکوراسیون استوار است:
*  بازسازی مکان
*  سکونت و فعالیت
*  آموزش آکادمیک و مهارتی
*  جامعه و فرهنگ رفتاری
*  تکنولوژی و اصالت ها
*  هنرها و مهارت های مرتبط
بازسازی مکان:
-      فرآیند پروژه های بازسازی در حرفه معماری داخلی و دکوراسیون.
-      بازسازی واحدهای مسکونی آپارتمانی، پتانسیل ها و چالش ها.
-      تأثیر متقابل مقوله مالکیت و بازسازی واحدهای مسکونی.
-      تنگناهای اجرایی در فرآیند بازسازی واحدهای اجرایی.
سکونت و فعالیت:
-      مسکن به عنوان مأوای آرامش خانواده و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.
-      تأثیرات مثبت فرآیند منطقی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون در محیط کار.
-      مقوله زمان، اشتغال، سکونت و هنجارهای مربوطه در معماری داخلی و دکوراسیون.
-      تأثیرات هویتی و روانشناسانه مبانی هنرهای تجسمی در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون واحدهای مسکونی و فعالیتی در زندگی انسان امروز.
آموزش آکادمیک و مهارتی:
-      نظام آموزشی آکادمیک در معماری داخلی و چالش های پیش رو.
-      نقش مکملی آموزش های مهارتی در معماری داخلی و دکوراسیون.
-      حوزه های موثر و متأثر در نظام های آموزشی آکادمیک و مهارتی معماری داخلی و دکوراسیون.
-      تأثیر آموزه های آکادمیک و مهارتی در اجرای پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون.

جامعه و فرهنگ رفتاری:
-      تأثیر پروژه های معماری داخلی و دکوراسیون در بروز رفتارهای فردی و جمعی فرهنگ‌ساز در جامعه.
-      جوامع مختلف فرهنگی و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون.

تکنولوژی و اصالت ها:
-      تکنولوژی و اصالت های اجتماعی، دو مقوله معارض یا مکمل.
-      طراحی معماری داخلی و دکوراسیون در جایگاه ترجمان تکنولوژی جهانی به زیان اصالت‌های اجتماعی.
-      ورود تکنولوژی ساخت و مصالح نوین در جوامع اصالت گرا، فرصت یا تهدید.
-      موانع پذیرش رویکردهای نوین در معماری داخلی و دکوراسیون.
هنرها و مهارت های مرتبط:
-      شناسایی و معرفی هنرها و مهارت های مرتبط با معماری داخلی و دکوراسیون.
-      هنرها و مهارت های مرتبط با معماری داخلی، تزئینات و دکوراسیون در طول زمان.
-      اصول مشترک هنرهای تجسمی در بروز آثار معماری داخلی ودکوراسیون.
تاریخ های مهم:
مهلت ارسال چکیده اثار : 93/9/30
مهلت ارسال اصل اثار : 93/10/30

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 93/11/18

زمان برگزاری همایش : 93/12/7
دبیرخانه همایش:
اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان هزارجریب، کوچه آرش سرابچی، پلاک۴ موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان نلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۵۸۳۸
پست الکترونیک: decohamayesh@gmail.com
سایت مرتبط:       www.deconf.ir/fa

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید