تصویر برگزیده

ﺭئیس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻜﻮ؛

ایران برای میهمان ویژه سال آینده نمایشگاه کتاب مسکو دعوت شد

آرتنا: ﺭئیس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻜﻮ با حضور ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻓﺮهنگی اﻳﺮاﻥ ﺭﺳﻤﺎً اﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘاب ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻝ آینده ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻜﻮ ﺩﻋﻮﺕ به عمل آورﺩ.

zoom
ایران برای میهمان ویژه سال آینده نمایشگاه کتاب مسکو دعوت شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﻳﺪاﺭ مهدی ﺳﻨﺎیی ﺳﻔﻴﺮ ایراﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻜﻮ و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی ﺭاﻳﺰﻥ ﻓﺮهنگی ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺷﺖ. ﺩﺭ اﺑﺘﺪای اﻳﻦ ﺩﻳﺪاﺭ، ﺳﻨﺎیی اﺯ ﺗﺪاﻭﻡ و اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺸﺮ اﻳﺮاﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻜﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ کرﺩ.
وی همچنین ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮجه ﺑﺮای ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭاﺑﻄ فرهنگی ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ اﻧﺘﺸﺎﺭاتی ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ بینجامد.
سنایی گفت: اﻳﻨﻚ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﺭاﻳﺰنی ﻓﺮهنگی ایران ﺗﻮﺳﻄ ﻧﺎﺷﺮاﻥ ﺭﻭسی ﺗﻮﺯﻳﻊ میﺷﻮﺩ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎفی ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﺮاﻥ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺁﺛﺎﺭ با یکدیگر ﺑﭙﺮﺩاﺯﻧﺪ.
ﺭئیس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ کتاب ﻣﺴﻜﻮ ﻧﻴﻜﻮﻻی اﻓﺴﻴﺎﻧﻴﻚ نیز در این دیدار اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺴﻜﻮ مسئولیت و ﺣﻀﻮﺭ ﺩاﺭﻡ. ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﮔﻤﺎﻥ میﻛﺮﺩﻡ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ کتاب ﻣﺴﻜﻮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮاﺯﺩﺣﺎﻡ و ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻡ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎختی ﻛﻪ اﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮاﻥ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻡ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ اﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺴﻜﻮ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺭئیس ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ کتاب ﻣﺴﻜﻮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰاﻥ ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺒﺎﺩل ﺭاﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮاﻥ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ کرﺩ.
پیشتر امیرمسعود شهرام‌نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفته بود: موافقت‌نامه مربوط به حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو در سال 2016 با مسئولان این نمایشگاه امضا شده و جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه مسکو 2 سال بعد، به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید