تصویر برگزیده

مهرهای نسخ خطی؛

نقش نام و جستجوی هویت در مهرهای تاریخی

آرتنا: نمایشگاه «نقش نام» با موضوع نقش مهرهای نسخ خطی تا آخر پاییز در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار است.

zoom
نقش نام و جستجوی هویت در مهرهای تاریخی

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نمایشگاهی با عنوان «نقش نام» که به موضوع نقش مهرهای نسخ خطی اختصاص یافته از خردادماه 1393 در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شده است که تا آخر پاییز ادامه خواهد یافت.

این نمایشگاه اما به روش مرسوم به معرفی مهرها و نقش آنها نپرداخته است، بلکه با روایتی که به گزینش و چیدمان ویژه و تعاملی پرداخته است این امکان را فراهم ساخته است که بتوان نگاه و برداشتی دیگرگونه را از شناخت مهرهای تاریخی در پیش گرفت.در این نمایشگاه نقش مهرها جدا از متون اصلی شان یعنی خود نسخ خطی ابتدا جدا و مستقل شده اند و سپس دسته بندی شده و با ترکیب متونی که باز بخشی از روایت مربوط به این نقش ها بازگویی می کند به نمایش درآمده اند. اینگونه است که نقش مهرها به سمت نشانه شدن میل کرده اند و می توان آنها را از همین منظر نشانگی باز شناخت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید