ماه رمضان
تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

ما فراموش می شویم

آرتنا: «حسن غفاری» برای آثار «سیوا شهباز» نوشت: مرگ تنها عدالتی است که برای همه دیر یا زود به اجرا در می آید و تنها پیشگویی درست برای سرانجام همه ماست.

zoom
ما فراموش می شویم

نوشته: حسن غفاری / خبرگزاری هنر «آرتنا»

«حسن غفاری» ۱۴آذرماه ۹۳ روز افتتاحیه نمایشگاه انفرادی عکس «سیوا شهباز» با عنوان «حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت» نوشت:
سیاه و سفید مثل مرگ وزندگی می ماندکه در امتداد همند و بایکدیگرهم نشینی ندارندهرچند که با هم دیده می شوند . تو سفیدی ومن سیاه ٬ توزنده ومن مرده٬ تو اون بالایی ومن این پایین ٬ تو کجا وما کجا؟٬قرابت ودوری آشکاری در این جملات دیده می شود گویی احوالاتی از ما انسانها رامرتبط با هم به اختیاردارند.
سیوا شهباز حیران مانده میان پنج وچهارو شش وهفت با زبان پر کنتراست تلخ سیاه وسفید. مرگ های جانسوز از یاد رفته میان نسل ها رابا نحسی سیزده تابلوی افقی ۶۰/۸۰ سانتی متر افقی به وسعت اندیشیدن به چرایی فراموشی مرگ به دیوارهای گالری سیحون کشانده ٬عکس ها عمق ندارند٬ فضا ودنیایی محدودی رابا دیوارهای سفیدغبار گرفته٬ فرو ریخته٬ دارای نشان سنگ قبر وگاه عکس های جدی مردانه که برای چنین روزهای به یادگار تهیه شده اند به ما نشان می دهد وگویی پایان دنیای آنها  پیشگویی سرنوشت ماست.
مبل ها وصندلی ها٬ جاروی دستی٬ شیلنگ آب ودبه های آب از رنگ ورو رفته اند و زباله شده اند وناپایداری جان دار وبی جان  را یادآوری می کنند و به ما می گویند ماندگاری مجوی٬در میان فراموشی ها ودلبستگی های نسلی به پیشینیان هنوز کور سویی
دیدار با مردگان با عناصرگلدان های پر گل و بطری نیمه پرآب معدنی دیده می شود. مرگ را شتری تعریف کرده اند که جلوی در خانه ی همه می خوابد٬ مرگ تنها عدالتی است که برای همه دیر یا زود به اجرا در می آید ومی توان گفت تنها پیشگویی درست برای سرانجام همه ماست.
سیوا شهباز مرگ و از پس آن فراموشی مرگ را تا جایی که گورستان خانوادگی جایگاه سگان ولگرد می شود را به ما نشان می دهد وبه نوعی در پس آن دیوارهای سفید غبارگرفته ی فروریخته٬ جاری بودن زندگی را به ما یادآور می شود که انگار وابستگان برای دیر زمانی با مرگ و ستایش درگذشتگانشان دوری جسته اند . واز طرف دیگر ما را تنها وسرگردان در قبرستان خانوادگی رها می کند تا به این نکته که ـ‌ ما فراموش می شویم ـ پی ببریم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید