تصویر برگزیده

«زهره اکبرآبادي» در گفتگو با آرتنا:

تبديل‌کردن خاطره جنگ به قصّه دشوار است

آرتنا: «زهره اکبرآبادي» گفت: گذشت زمان و فاصله گرفتن از فضای دفاع مقدّس بهترين دليل براي بيان آن رخدادها براي کودکان و نوجواناني است که هيچ تصّوري از آن روزها ندارند. اگر در اين زمينه فعّاليّتي صورت نگيرد فرهنگ دفاع و شهادت به فراموشي سپرده خواهد شد. اما چنان‌چه قصّه‌هايي به درستي روايت شود که متناسب با درک آن‌ها باشند مي‌تواند به شناخت خوبي منجر شود.

zoom
تبديل‌کردن خاطره جنگ به قصّه دشوار است

گفت و گو: سودابه امینی /  خبرگزاری هنر «آرتنا»

* لطفاً درباره خودتان، موّفقيّتها و افتخاراتتان بفرماييد؟

متولّد تيرماه 57 در نيشابور و داراي مدرک کارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد واحد نيشابور.

* و فعّاليّتهاي خارج از کانون شما؟

شرکت مستمر در برنامههاي فرهنگي و هنري سطح شهرستان نيشابور بهعنوان مجري برنامه:

ـ همايش ملّي روز بزرگداشت عطار نيشابوري (از سال 1379 تا کنون)

ـ همايش ملّي روز بزرگداشت حکيم عمر خيام نيشابوري (از سال 1379 تا کنون)

ـ جشنوارههاي نمايشي سطح استان و شهرستان (از سال 1375 تا کنون)

ـ شب شعرهاي رضوي و مناسبتي ديگر

ـ برنامههاي ويژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور (از سال 1375 تا کنون)

- ايجاد گروه نمايش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور و ارائه و اجراي شهرستاني نمايشهاي: سرود هُدهُد (برگرفته از داستان شيخ صنعان از منطقالطير عطار نيشابوري) و حکيم طوس (زندگي فردوسي)

- کسب رتبه دانشجوي نمونه در مدت تحصيل در دانشگاه و احراز رتبه اوّل دانشگاه در پايان دوره و دريافت مدرک کارشناسي

 - حضور فعّال و مستمر در جلسات نقد و بررسي فيلم در انجمن سينماي جوان ايران دفتر نيشابور در طي سالهاي 79 تا 82

- ارائه مجموعه نقد فيلم در مجله سينمايي فيلم و روزنامه قدس و چاپ اين آثار

- حضور در دارالقرآن احمد عظيمي نيشابور بهعنوان  قصّهگو در طول سال 1386

- داوري جشنوارههاي تئاتر دانشآموزي شهرستان نيشابور از سال 88 تا کنون

- برگزيده جشنواره شعر رضوي شهرستان نيشابور 1388

- کسب عنوان کتابدار نمونه شهرستان درسالهاي 87 و 88

- کسب عنوان بانوي نمونه شهرستان در سال 1388

- کسب عنوان جوان نمونه شهرستان 1387

- برگزيده بهعنوان مقام اوّل در جشنواره علوم قرآني شهرستان در بخش داستان قرآني با داستان عقوبت (روايت داستاني زندگي حضرت ادريس) 1390

در شهريور ماه سال 85 به استخدام کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان نيشابور درآمدم و در مدت همکاري با کانون در جشنوارههاي متعددي شرکت و مقامهايي نيز کسب کردهام. از جمله:

- برگزيده کشوري سوّمين دوره مسابقه نمايشنامهنويسي مربيان با نمايشنامه: بکوب بکوب همونه که ديدي و چاپ اين اثر درکتاب «در سايه مولانا» در سال 1386

- برگزيده کشوري مسابقه ادبي آفرينش در بخش داستان با داستان ديده بان 1388

- برگزيده کشوري مسابقه بازنويسي و بازآفريني متون کهن گلستان سعدي با قصّه مسافر آرزو و چاپ اين اثر در مجموعه آينه در گلستان 1388

- برگزيده طرح جمعآوري قصّههاي بومي و محلي در سطح استان خراسان رضوي 1388

- برگزيده کشوري مسابقه سراسري طنز در بخش داستان با داستان خانواده وزوزي 1389

- تقدير در يازدهمين جشنواره قصّهگويي استان خراسان رضوي در سال 1386

- برگزيده مرحله استاني دوازدهمين جشنواره قصّهگويي استان خراسان رضوي و راهيابي به مرحله منطقهاي 1387

- برگزيده درمرحله منطقهاي دوازدهمين جشنواره قصّهگويي منطقه 4 کانون به دليل انتخاب قصّه مناسب 1387

- انتخاب بهعنوان مربي فرهنگي نمونه کشوري 1389

- برگزيده مرحله استاني پانزدهمين جشنواره قصّهگويي استان خراسان رضوي و راهيابي به مرحله منطقهاي 1390

- شرکت در بخش مقاله در پانزدهمين جشنواره قصّهگويي استان خراسان رضوي به صورت مشترک با همسرم آقاي سيّدباقر ميرعلمدار 1390 با مقاله شيوههاي روايتگري دفاع مقدس با رويکرد ارائه روشها براي کودکان و نوجوانان

- برگزيده مرحله منطقهاي جشنواره قصّهگويي کانون با قصّه يک تشنه و ده دشنه و راهيابي به مرحله کشوري 1390

- برگزيده مرحله اوّل اوّلين جشنواره نمايشنامهخواني رضوي با اعضاء نوجوان پسر مرکز با نمايشنامهخواني: تا آسمان هشتم 1390

- برگزيده دوّمين جشنواره نمايشنامهخواني رضوي با اعضاء پسر با نمايشنامه اگر دير آمدم 1391

- شرکت در جشنواره قصّهگويي رضوي 1389 و 1390

در جشنواره تبريز در چه سالي و با کدام قصّه برگزيده شديد؟

در سال 1391 و با قصّه به وسعت دريا (روايت شهادت درياقلي سوراني)

* به نظر جنابعالی آموزشها تا چه حد به رشد قصّهگويان کانوني کمک ميکنند؟

مسلماً آموزش درست و اصولي ميتواند در ارتقاء سطح قصّهگويي مؤثّر باشد، اما به گمان بنده بخشي از قصّهگويي، ذاتي است و برخي افراد قبل از آنکه حتي آموزشي ببينند ميتوانند قصّهگوهاي خوبي هم باشند. تنها  دورهاي که تا قبل از برگزيدهشدن در جشنواره در زمينه قصّهگويي گذراندهام دوره دو روزه آموزش مربيان راهيافته به شانزدهمين جشنواره در تهران در سال 91 درست يک ماه قبل از جشنواره و با تدريس بسيار مؤثّر جناب آقاي خانجاني بود. عقيده دارم علاقهمندي به قصّهگويي و دوستداشتن اين فعّاليّت مهمترين عامل براي رشد قصّهگو و راهنماي او در انتخاب قصّههايي متناسب با روحيات اوست تا بتواند به خوبي از پس بيان آن بر بيايد و بر مخاطب خود نيز تأثير بگذارد.

* دست قصّهگوها براي اجراي قصّههاي دفاع مقدس تا چه اندازه باز است؟

مهّمترين بحث در اين زمينه انتخاب قصّهاي است که قابليت روايت داشته باشد و از اين منظر محدوديتي براي  قصّهگو وجود دارد چرا که منابع مناسب براي قصّهگويي در اين حوزه هم کم است. آنچه در زمينه دفاع مقدّس وجود دارد خاطراتي است که از رزمندگان نقل شده و تبديل اين خاطرات به قصّهاي مناسب جهت روايت چندان ساده نيست. ضمن اينکه به نظر من قصّهگويي در حوزه دفاع مقدّس نيازمند اعتقاد به اين مقوله است و چنانچه گوينده به اين موضوع باور نداشته باشد بيان او هم چندان تأثيري بر مخاطب نخواهد گذاشت.

* برخي معتقدند اکنون و پس از گذشت سالها از جنگ، قصّههاي دفاع مقدّس تأثيري بر کودکان و نوجوانان ندارد شما چه پاسخي داريد؟

همين گذشت زمان و فاصله گرفتن از آن فضا و موقعيت است که به عقيده من بهترين دليل براي بيان رخدادهاي دفاع مقدّس براي کودکان و نوجواناني است که هيچ تصّوري از آن روزها ندارند و چنانچه در اين زمينه فعّاليّتي صورت نگيرد رفتهرفته فرهنگ دفاع و شهادت به فراموشي سپرده خواهد شد. به گمان بنده چنانچه به درستي در اين حوزه براي کودکان و نوجوانان قصّههايي روايت شود و قصّهها متناسب با درک آنها باشد ميتواند به شناخت خوبي منجر شود.

* در اجراي قصّه «به وسعت دريا» از شعر درياقلي سروده آقاي دکتر محمدرضا ترکي خيلي بهجا استفاده کرديد به نظرتان قصّهگو تا چه اندازه بايد به شعر توجّه کند و از آن استفاده نمايد؟

بخش قابلتوجّهي از قصّههاي باقيمانده در ادبيات امروز ما به زبان نظم بودهاند و غناي شعر فارسي بر هيچکس پوشيده نيست. به نظر من انتخاب يک شعر مناسب و استفاده در جايي که نياز قصّه است ميتواند در بالابردن سطح کيفي اجراي قصّهگويي تأثير فراواني داشته باشد. اين نه به آن معناست که تمام قصّه به صورت شعر و روايت منظوم بيان شود، اما شعر براي ايرانيان جذّابيّت دارد، گوش آنها به شنيدن شعر خو گرفته و اين ويژگي مخاطب ميتواند از منظر  قصّهگو دقيق و هوشمندانه مدّ نظر قرار گيرد و قصّهگويي تأثير خوبي بگذارد...

* فضاي جشنواره قصّهگويي براي شما چه ظرفيتهايي از منظر نکات آموزشي داشت؟ 

حضور قصّهگويان از کشورهاي مختلف با توجّه به آداب و رسوّم و شيوههاي متعددي که در قصّهگويي دارند خود کارگاه آموزشي مناسبي است در جهت ارتقاء سطح قصّهگويي قصّهگويان ايراني. ضمن اينکه در اين ميان همکاران کانوني هستند کساني که سطح کار آنها بسيار بالاست و خود ميتوانند راهنمايان خوبي براي قصّهگويان باشند، اما فرصت کمي که در ضمن برگزاري جشنواره در اختيار است سبب محدوديت براي برگزارکنندگان و در نتيجه عدم برگزاري کارگاههاي آموزشي بيشتر با حضور قصّهگويان برتر خارجي ميشود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید