تصویر برگزیده

منتشر شد؛

فراخوان پنجمین جایزه ی ادبی فارس زبانان لیراو

آرتنا: پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو در دو بخش داستان کوتاه و شعر سپید با موضوع آزاد به دبیری «مریم نظریان» برگزارمی شود.

zoom
فراخوان پنجمین جایزه ی ادبی فارس زبانان لیراو

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو در دو بخش داستان کوتاه و شعر سپید با موضوع آزاد در کرمانشاه و با همکاری «مکتب ادبی اصالت کلمه» برگزارمی شود.
شرکت در هر دو بخش داستان و شعر بصورت همزمان مجازمی باشد.
آثار ارسالی پیش ازاین نباید درجشنواره ای برگزیده ویا در رسانه ها به چاپ رسیده باشند.
حداقل تعداد آثار ارسالی در بخش داستان 2اثر و حداکثر3اثرمی باشد. هر داستان حداقل 1000وحداکثر4000کلمه باشد.
حداقل تعداد آثار ارسالی در بخش شعر3اثر و حداکثر5اثرمی باشد.اشعارنبایدبیشتر از یک صفحه ی" آ4 "باشند.
آثارارسالی می بایست درفایل وُرد،بااندازه ی قلم14وفونت نازنین ارائه شوند.
در ابتدای آثارعنوان اثر ودرذیل آنها مشخصات نگارنده/آدرس شهر و محل سکونت/نشانی الکترونیک/ و شماره تماس قیدشود.
آثار ارسالی فقط ازطریق دو ایمیل زیروشرایط مذکور درجایزه ی ادبی لیراو،موردپذیرش دبیرخانه قرارخواهندگرفت.
شرکت دراین جایزه برای تمامی پارسی زبانان  آزاد می باشد.
مهلت ارسال آثارتاپایان اسفندماه1393.
 ایمیل ارسال داستان کوتاهlirav.dastan@yahoo.com
ایمیل ارسال شعر   lirav.sheer@yahoo.com
به برگزیدگان لوح تقدیر وبسته های فرهنگی اهداخواهدشد.
دراین دوره جایزه از چند چهره ادبی فعال استان کرمانشاه نیز تقدیر بعمل خواهدآمد.

دبیر پنجمین دوره ی جایزه ی ادبی لیراو: مریم نظریان

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید