تصویر برگزیده

با یادنامه‎ای برای «سید محمد علی جمال زاده»؛

یکصد و سومین شماره مجله «بخارا» منتشر شد

آرتنا: مجله بخارا با آثاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا باطنی، ژاله آموزگار، داریوش شایگان، محمود دولت آبادی و... منتشر شد.

zoom
یکصد و سومین شماره مجله «بخارا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، یکصد و سومین شماره مجله بخارا با آثاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدرضا باطنی، ژاله آموزگار، داریوش شایگان، محمود دولت آبادی، کامران فانی، محمود امیدسالار، مسعود میرشاهی و... منتشر شد و از سه شنبه 7 بهمن 1393 در دسترس علاقمندان قرار دارد.
انتشار یادنامه‎ای برای سید محمد علی جمال زاده از ویژگی های این شماره مجله بخاراست. با هم مروری داریم بر فهرست مطالب شماره 103:  
نقد ادبی
فرم چیست؟/ محمدرضا شفیعی کدکنی

زبانشناسی
زبان و نظریه ارتباط/ محمدرضا باطنی

تاریخ
اشاره به نیروهای فراسویی در استوانه کورش و سنگنوشتههای هخامنشی/  ژاله آموزگار   

پژوهش
جهانبینی علمی در تمدن غرب/ کامران فانی                                                  
سعدی در ایرلند/ محمود امیدسالار                                                               
سر ویلیام جونز/ سیما لورانس شاملو/ گلنار گلناریان                                                     

تاریخ نشر
تاریخ نشر کتاب در ایران (28)/ عبدالحسین آذرنگ                                        

اوراق پریشان
اوراق پریشان (1)/ محمدرضا ضیاء                                                              

آویزهها
آویزهها (28)/ میلاد عظیمی                                                                      

پنج مقوله
پنج مقوله (10)/ ناصرالدین پروین                                                               

محمود دولتآبادی و نشان ادب و هنر فرانسه
شخصیت تقلیدناپذیر محمود دولتآبادی/ برونو فوشه                                                             
دولتآبادی مثل هر هنرمند دیگری، حساس، پراضطراب و مجروح از درد درون است/ داریوش شایگان                                                                                    
محمود دولتآبادی، با مخاطبان بسیار/ مریم عسکری                                                              
شخصیت تقلیدناپذیر محمود دولتآبادی/ محمود دولتآبادی                                                             

یاد یار مهربان
یاد یار مهربان (1)/ مسعود میرشاهی                                                                

بوی جوی مولیان
ورارودیان و یاران مهربان (3)/ مسعود حسینیپور    
                                                           
پراکندههای ایرانشناسی
پراکندههای ایرانشناسی (5)/ پژمان فیروزبخش                                                               

در حاشیه ایرانشناسی
در حاشیه ایرانشناسی (1)/ محمد افشینوفایی                                                               

تازهها و پارههای باستانشناسی
تازهها و پارههای باستانشناسی (11)/ شهرام زارع                                                               

از چشمه خورشید
از چشمه خورشید (35)/ هاشم رجبزاده                                                               

یادنامة سیّد محمدعلی جمالزاده
سیّد محمدعلی جمالزاده/ ایرج افشار                                                               
پنجاه فرزند جمالزاده/ محمدابراهیم باستانی پاریزی                                                              
درخت هرچه پُربارتر.../ مینو مشیری                                                               
محمدعلی جمالزاده، زمانه، زندگی و آثار/ حسن میرعابدینی                                                               
نامههای جمالزاده به علی دهباشی                                                               
پایان کار جمالزاده/ همایون کاتوزیان                                                               
مطالبی در باب فنّ ترجمه/ سید محمدعلی جمالزاده                                                               
کباب غاز/ محمدعلی جمالزاده                                                                 

شب سید محمدعلی جمالزاده
بانگ خروس سحری (گزارش شب سید محمدعلی جمالزاده)/                        
نقش سوئیس در نقش فرهنگی جمالزاده/ فیلیپ ولتی                                            
جمالزاده، نماد روشنفکری ایرانی در تلفیق تمدن خودی و غربی/ محمود دولتآبادی                                                                                    

بررسیهایی دربارة کتاب «پنج اقلیم حضور»
حضوری در پنج اقلیم/ ایرج پارسینژاد                                                               
در دفاع و نقد شاعرانگی ایرانیان/ حامد فولادوند                                                               
در حضور حضرت صاحبدلان/ نیّر طهوری                                                               
تأملاتی دربارة شاعرانگی روح ایرانی/ محمد منصور هاشمی                                                               
پنج اقلیم حضور، صحنة گفتوگوی سنت و تجدد/ حورا یاوری                           

یادداشتهای فیس‌بوکی
یادداشتهای فیس‌بوکی (1)/ نصرالله پورجوادی                                                               

یادداشتهای یک کتابدار
یادداشتهای یک کتابدار (7)/ یزدان منصوریان                                                               

ادبیات معاصر جهان
نقش نویسنده/ میلان کوندرا/ پرویز دوائی                                                  

یاد و یادبود
یادی از مجتبی مینوی و کتابخانة او/ علیاصغر سعیدی                                 

گفتوگو
همچنانکه دیروز داشتیم میگفتیم (گفتوگو با اونامونو)/ امیر نادر الهی               

گزارش
گزارشی از چهارمین همایش بینالمللی مطالعات شرقی در ورشو / عسکر بهرامی   
هفت وزیر و هفت خردمند/ علیمحمد طرفداری                                          

تازههای نشر کابل
تازههای نشر کابل (1)/ فهیم رسا                                                               

نقد و معرفی کتاب
دربارة خاطرات سایه/ رضا داوری                                                               
دیوان عطار/ حسن انوری                                                                        
در عالم رفاقت/ انوش صالحی                                                                    
خون و تعلق/ سیما سلطانی                                                                         
اتاق/ معصومه علیاکبری                                                                          
تنها دم است که میماند/ کوشیار پارسی                                                               
عکسهای دونفره/ عبدالکریم رازی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید