ماه رمضان
تصویر برگزیده

قطب علمی معماری اسلامی برگزار می نمايد:

کارگاه رابطه انسان با طبيعت و معماری

آرتنا: کارگاه دانش افزائی برای اساتيد، علاقمندان به تدريس مقاطع دانشگاهی، مديران و کارشناسان اجرائی در مباحث رابطه انسان با طبيعت و معماری برگزار می شود.

zoom
کارگاه رابطه انسان با طبيعت و معماری

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، قطب علمی معماری اسلامی کارگاه دانش افزائی برای اساتيد، علاقمندان به تدريس مقاطع دانشگاهی، مديران و کارشناسان اجرائی در مباحث رابطه انسان با طبيعت و معماری را با ارائه گواهی و بسته های آموزشی برگزار می کند.

کارگاه اول : ارائه مبانی و درس گفتارها :
زمان : سه شنبه 17/6/1394 ( از ساعت 8 صبح الی 18 )
مکان : دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده معماری و شهرسازی

موضوعات صبح : ارتباط انسان با طبيعت در معماری
1. ارتباط انسان با طبيعت از منظر حکمت اسلامی
2. تبيين نظريه چهارباغ ايرانی، مناسب چهارساحت وجودی انسان
3. معناگرايی در هنر و معماری آفرينش
4. ارزيابی بحران و ابعاد گوناگون ارتباط انسان با طبيعت و معماری
5. تعاريف پايه از «انسان، طبيعت و ارتباط آنها» از طريق معماری .تحليل تعاريف يک جانبه و ناقص و تعريف کامل
6. تحليل تطبيقی چهار الگو واره ارتباط انسان با طبيعت در معماری بر اساس مظاهر معماری و باغسازی و مبانی فکری هريک از آنها
7. بررسی سير تحولات الگوواره ها در طول تاريخ با تا کيد بر الگو های رايج معاصر

موضوعات بعد ازظهر : الگو برداری از طبيعت در معماری
1. بيان نگرش سيستمی و تعريف معماری بر اساس آن و تحليل نمونه های يک جانبه و ناقص و تعريف کامل
2. بررسی ابعاد الگو برداری از طبيعت در معماري 1- شکل و هندسه 2- سازگاری اقليمی و زمينه ای 3- ساختار و سازه 4- نظام کارکردی
3. تمرين الگو شناسی موضوعی و طراحی ارگانيک
4.  بررسی اصول قابل الگو برداری از طبيعت و فرا طبيعت در معماری ( تحليل و تکميل الگو های کريستوفر الکساندر )
5.  تمرين الگو شناسی و طراحی ارگانيک

مدرسين :
•  مهندس عبدالحميد نقره کار (دانشيار و مدير قطب علمی معماري اسلامی )
رياست کارگروه هنر و معماری در کرسيهای نظريه پردازی، نقد و نوآوری و کار گروه معماری و شهرسازی درتحول و ارتقاء علوم انسانی
•  دکتر مهدی حمزه نژاد ( استاديار و معاون اجرايی قطب علمی معماری اسلامی) و عضو هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران
•  دکتر سمانه تقدير (بورسيه و مدرس دانشگاه علم و صنعت ايران)

کارگاه دوّم : جلسات بحث و گفتگو :
زمان : چهار شنبه 18/6/1394 ( از ساعت 8 صبح الی -/18 بعدازظهر )
مکان : دانشگاه علم و صنعت ايران دانشکده معماری و شهرسازی

موضوعات صبح : مروری بر تجارب اساتيد
1. بررسی تجارب اساتيد در آموزش درس
2. روش های تدريس و محتواي درس
3. سهم بعد نظری و عملی درس

اعضای نشست: مجتبی بديعی، حيدر جهانبخش و امير محمدخانی
موضوعات بعد ازظهر :
1. بررسی تجارب اساتيد جوان و ميزگرد جمعی با حضور اساتيد پيشکسوت
2. آماده کردن و ارايه نو آوری های آموزشی توسط اساتيد تا سقف زمانی يک ربع آزاد است . از اساتيد و مدعوين محترم تقاضا می شود برای ارايه بحث ها در اين مقياس زمانی لطفا با دبير علمی همايش ( دکتر مهدی حمزه نژاد ) هماهنگ فرماييد

نحوه ثبت نام :
از طريق آدرس الکترونيکی hceia@iust.ac.ir
تلفن های تماس : 09376895724
هزينه دو روز کارگاه مبلغ دويست هزار تومان به حساب (15/46804060 ) ( بانک ملت شعبه علم و صنعت)
(شماره حساب قطب علمی معماری اسلامی) يا به کارت (6104337980681835) به نام (قطب علمی معماری اسلامی)

 تعداد پذيرش محدود و مبتني بر تقدم نام نويسی است.
 مهلت ثبت نام: تا تاريخ 3/6/1394

۱۶:۵۳ ::: ۲۱ / ۵ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> معماری -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید