ماه رمضان
تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

پدر روایت پدرانگی آدم هایی در روایت اندیشه است

آرتنا: مهران کاظمی طی یادداشتی بر شعر «پدر» نعمت مرادی نوشت: پدر حوله ای تعارف می کند و اصرار دارد طرف زبرش را لمس کنی تا دریافت واژه ها را جور دیگری کشف کنی و به تعبیر دیگری از واژه ها برسی.

zoom
پدر روایت پدرانگی آدم هایی در روایت اندیشه است

نوشته: مهران کاظمی/ خبرگزاری هنر «آرتنا»

مهران کاظمی نگاه کوتاهی بر مجموعه شعر «پدر» سروده ی نعمت مرادی داشته است که می خوانید:
پدر روایت پدرانگی آدم هایی در روایت اندیشه است!
با تفسیری از کلامی دیگر جدا از آنچه پدر را ذهن مخاطب جا انداخته است.نو عی کلیشه شکنی و ساختار شکنی در قالب شعر سپید برای باز کردن این کلمه!
پدر به تعریفی نو می رسد در تاریخ ،اسطوره و حتی امروز!
پدر به خواننده اش حوله ای(هوله) را تعارف می کند اما اصرار دارد تو طرف زبرش را لمس کنی تا دریافت واژه ها را جور دیگری کشف کنی و به تعبیر دیگری از واژه ها برسی!
پدر خودش راوی است و پدر گاهی از ذهن کودکی روایت می شود. یکبار در میدان کارگر است و در جای دیگر در پشت میز اداره کارمند!
پدر در جستجوی هویت به تاریخ کهن می رود و یا در قصه های عاشقانه به تفسیر زن می پردازد!
شاعر از کلام احساسی دوری جسته و تمام کلام در اشعار نوعی سیخونک خشک به خواننده است برای هشدار تا به تاریخ هویت اشیا برسد.
یک زنجیر به هم پیوسته است کلام شاعر تا آنجا که پدر تعبیر در نگاه کودک فرزند است تعبیر زنی است در حادثه و پدر خودش نقطه تفسیر است روی جامعه شناسی اشیای سنگی که به آنها روح دیگری می دمد برای وارونگی تفسیری از بیان موجز تا بلند در ترکیب اشعاری که جامعه شناسی می کند زن را از نگاه پدر و پدر را به تفسیر خودکار می رساند در نگاه زن!
این نوع نگاه ها زیباست و خواننده را پس از خواندن اشعار به این شعر می رساند:
که اتفاق درخت/از تبر نیست/درختها/گاهی/به میل خودشان خودکشی می کنند !
پدر شعر اندیشه است و این اندیشه در تمام کوتاه و بلندهایش نیاز به تفسیر دارد !

پَ یا پِ دَ) (اِ.) 1 - جاندار نر (به ویژه انسان ) که دارای فرزند است . 2 - مجازاً بنیانگذار، پدید آورنده ی چیزی تازه ، مثل پدر شعر نو. 3 - عنوان احترام آمیز و مهرآمیز برای مردان سالخورده . 4 - بابا، باب ، واله . ؛ ~صلواتی نوعی تحسین و تمجید که غالباً برای طعنه زدن به کار برند. ؛ ~ سوختگی موذی گری ، زیرکی و پنهان کاری توأم با بدجنسی . ؛ ~کشتگی داشتن : کنایه از: دشمنی دیرینه و سخت داشتن . ؛ ~ سگ الف - دشنامی است برای کسان که پدرش را تا حد سگ پایین می آورند و حقیر نشان می دهند. ب - چیز بسیار بد.
پدر در فرهنگ معین با این کلمه ها تفسیر می گردد و جالب این جاست شاعر همین ها را در هر کدام از اشعارش به تفسیر نشسته است.
نوعی نگاه دیگری دارد اما از بالا نیست نقد یک سویه نیست !
تعریف نیست انتقاد هم نیست نوعی روایت اندیشه در زندگی با پیرامون قابل فهم.
شاعر به گذشته می رود تا اسطوره های نام آشنا وبه زمان حال بر می گردد و در این سیر اندیشه نوعی جاودانگی را کشف می کند از رخدادهای حاصل در اجتماع آدم هایی که یک سرشان به پدر می چسبد !
پدر گاه خودش «دانای کل» است و در حیطه ی تفسیر ناخودآگاهش را به زبان منفرد تعبیر به جاودانگی مرتبط با اشیا می سازد به طوری که حتی در عشق زن هم نوعی شیطنت مردانه را در اندیشه به طنز می گیرد !
و یک باره همین پدر از ذهن کودکی روایت می گردد در جاده طول و دراز که میدانی در مرکز شهر کارگری اش را به رخ می کشاند برای زدودن فقر و بعد از نگاه زن تعبیری به حیات در خوابی دیگر می گردد.
این چنین است که خواننده در زنجیره ی اشعار کتاب ناخواسته نوعی دیگر کاویدن را در ورای ظاهری کلام جستجو می کند تا به آن حد که خود انگار در شعر جاری می شود و دیگر از نیمه ی کتاب همذات پنداری می کند در اشعار که انگار به نوعی زندگی را در کلام شاعرانه تصور می کند!
فارغ از همه جنبه های خوب و اشعار قوی کتاب طبیعی است که کاستی هایی هم داشته باشد .
اولین چیزی که در این مجموعه متاسفانه به چشم می آید .
این است که اشعار کتاب همگی نوعی اندیشه غالب بر زبان شاعرانه دارد.
خوب است که شعر اندیشه بخوانم و این شعر امروز است در فلسفه ی کلام اما شاعر به صراحت این را به خواننده اش گوشزد می کند که دارد اندیشه شاعر را در این کتاب می کاود !
و شاید نوعی خودخواهی ادبی شاعرانه در این کتاب به ثبت رسیده است که از معنی واقعی شعر دور می شود!
هر چند بر این باورم که امروز شعر سپید به سمتی می رود که خودش را به صورت جریان مستقل از شعر عام نشان می دهد و پدر یکی از آن نشانه های شعر معاصر است.
مرگ/برگی بود/شبیه پنجه ی گرگ

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید