تصویر برگزیده

توسط انجمــن هنرهای نمایشی ایــران

نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر برگزار می‌شود

آرتنا: فراخوان ثبت‌نام نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر منتشر شد.

zoom
نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، انجمــن هنرهــای نمایشــی ایــران، بــا هــدف توســعه و تربیــت کمپانی‌هــا و گروه‌هــای تئاتــر و  ارتقــای دانــش تهیه‌کننــدگان و مدیــران تئاترهــا، نخســتین دوره آمــوزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر را، که توسط کمپانیNFA و بخــش آموزش هنرهــای اجرایــی ویرگــول طراحــی و تدویــن شــده اســت، با حضــور استادان ایرانــی و غیرایرانی برگــزار می‌کنــد.

دوره‌های آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتــر، دوره‌هــای فشــرده آموزشــی هســتند کــه معــادل یــک دوره آمــوزش دانشــگاهی عمــل خواهنــد کــرد. ایــن دوره‌هــای  آموزشــی در  ۵ تــرم یــک ماهــه بــه صــورت فشــرده و در فواصــل زمانــی معیــن برگــزار خواهــد شــد. اولیــن دوره آمــوزش حرفــه‌ای تهیه‌کنندگــی تئاتــر از 15 مهر تا 18 آبان در طبقــه هفتــم تــالار وحدت (بنیــاد رودکی) برگــزار می‌شــود. همچنیــن ســخنرانی‌هــا و جلســات پرســش و پاســخ ایــن دوره در ســالن کنفرانــس مجموعــه تئاتر شــهر برگــزار خواهد شــد.

علاقه‌مندان می‌توانند فایل پی‌دی‌اف فراخوان و فرم ثبت نام را که پیوست شده، دریافت کنند. متقاضیان تا پانزدهم شهریورماه مهلت دارند فرم ثبت نام و مدارک مندرج در فراخوان را به آدرسtpw.amoozesh@gmail.com  ارسال کنند.

۱۹:۵۱ ::: ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> تجسمی -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید