تصویر برگزیده

توسط انجمــن هنرهای نمایشی ایــران

نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر برگزار می‌شود

آرتنا: فراخوان ثبت‌نام نخستین دوره آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، انجمــن هنرهــای نمایشــی ایــران، بــا هــدف توســعه و تربیــت کمپانی‌هــا و گروه‌هــای تئاتــر و  ارتقــای دانــش تهیه‌کننــدگان و مدیــران تئاترهــا، نخســتین دوره آمــوزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتر را، که توسط کمپانیNFA و بخــش آموزش هنرهــای اجرایــی ویرگــول طراحــی و تدویــن شــده اســت، با حضــور استادان ایرانــی و غیرایرانی برگــزار می‌کنــد.

دوره‌های آموزش تهیه‌کنندگی حرفه‌ای تئاتــر، دوره‌هــای فشــرده آموزشــی هســتند کــه معــادل یــک دوره آمــوزش دانشــگاهی عمــل خواهنــد کــرد. ایــن دوره‌هــای  آموزشــی در  ۵ تــرم یــک ماهــه بــه صــورت فشــرده و در فواصــل زمانــی معیــن برگــزار خواهــد شــد. اولیــن دوره آمــوزش حرفــه‌ای تهیه‌کنندگــی تئاتــر از 15 مهر تا 18 آبان در طبقــه هفتــم تــالار وحدت (بنیــاد رودکی) برگــزار می‌شــود. همچنیــن ســخنرانی‌هــا و جلســات پرســش و پاســخ ایــن دوره در ســالن کنفرانــس مجموعــه تئاتر شــهر برگــزار خواهد شــد.

علاقه‌مندان می‌توانند فایل پی‌دی‌اف فراخوان و فرم ثبت نام را که پیوست شده، دریافت کنند. متقاضیان تا پانزدهم شهریورماه مهلت دارند فرم ثبت نام و مدارک مندرج در فراخوان را به آدرسtpw.amoozesh@gmail.com  ارسال کنند.

۱۹:۵۱ ::: ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۴

ARTNA آرتنا-> تجسمی -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید