تصویر برگزیده

شعری به مناسبت فاجعه دردناک منا

درمکه زایری وخداراشناختی

آرتنا: شعر درمکه زایر ی وخداراشناختی به قلم محمد پروانه برای شهدای منا سروده شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،شعر درمکه زایر ی وخداراشناختی به قلم محمد پروانه برای شهدای منا سروده شد

‪ درمکه زایری وخداراشناختی

آن خانه ی شریف وفا راشناختی

آل سعود ظلم وجفا کرد باشما

باقتل عام شیعه جفا را شناختی

جهلی که دوستان خداراشهید کرد

شیطان بی حیای خداراشناختی

زیبا عروج کرد دلت درهوای دوست

وقتی حدود عشق ووفا را شناختی

آهسته دست وپای شما روی هم شکست

رفتی به سوی حق و دوا را شناختی

آمدصدا زگوشه ی محراب مثل نور

سبحان ربی العظیم صدا راشناختی

وقتی که ذهن پاک تومی سوخت درنماز

آثار لطف ورنگ دعاراشناختی

دشمن به زایران خداوند حمله کرد

تاثیرحمد وعشق وضیا راشناختی

دربین کشته های منا شیعه ی خدا

در خون سرخ عین منا راشناختی

پروانه سوخت دردل این غربت عظیم

با شمع جان خویش رضا راشناختی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید