تصویر برگزیده

احمد وکیلی از نمایشگاه شاگردانش می‌گوید؛

آینه‌های چاپ دستی به گالری لاله می‌آیند

آرتنا: احمد وکیلی معتقد است چاپ دستی همواره مهجور مانده است و جامعه نسبت به آن بی اعتنا بوده است و خود هنرمندان نیز به آن بی توجه بوده‌اند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، احمد وکیلی هنرمند نقاش درباره نمایشگاه  کالکوگرافی  که نمایش آثار وی در گالری لاله است ،گفت: مجموعــه "آینــه" حاصــل یــک ســال و نیــم تــلاش 11 هنرمند جوان است که تحت نظر من هرکــدام بــا تعبیــر و ذهنیــت خــود طراحـی و تکنیک‌های کالکوگرافی (حکاکی روی فلز) را تجربـه کــرده‌انــد.

او درباره ویژگی این نمایشگاه اظهار کرد: دو نکتـه قابـل توجـه در ایـن نمایشـگاه وجـود دارد. اول، وجــود موضــوع کــه بســیار مهــم بــوده و می‌توانــد بــه گردهمایــی هنرمنـدان کنـار هـم معنـا بخشـد. دومیــن نکتــه، رعایـت تمـام قوانیـن رایـج چـاپ دستی در ایـن مجموعـه اسـت، بدیـن معنـی کـه تعـداد تیراژهـا از قبــل تعییــن شــده و کلیشــه‌هــا پــس از تکثیــر از بیــن رفته‌انــد و نیــز امضــاءآثــار بــا مـداد و بـا توجـه بـه پروتـکل میـلان (در خصوص چاپ دستی) انجـام شـده اسـت. از هـر کلیشـه سـه نسـخه نمونـه َ هنرمنـد Artist Proof) ) و سـه نسـخه نمونـه تجربـی (Work Proof) چـاپ گرفتـه شـده اسـت. در واقع این نمایشگاه بسیار حائز اهمیت است و شروع خوبی است برای این که نمایشگاه‌های چاپ ما تمام قوانین معمول اروپا را رعایت کنند.

این هنرمند پیشکسوت نقاشی افزود: تمامـی آثـار عـلاوه بـر امضـا، دارای اعتبـار نامـه هنرمنـد است. تعداد 20 عـدد از ایـن آثـار بـرای کتـاب اورجینـال بـا کادربنـدی متفـاوت تکثیـر شـده و مجلدهـا دارای اعتبارنامــه عمومــی بــا امضــا هنرمنــدان گــروه برای فروش ارائــه می‌شــود.

وی ادامه داد: چاپ دستی همواره مهجور مانده است و جامعه نسبت به آن بی اعتنا بوده است و خود هنرمندان نیز به آن بی توجه بوده‌اند. امیدوارم که با برگزاری این دست نمایشگاه‌ها بتوانیم چاپ دستی خود را به آنچه که در اروپا رواج دارد نزدیک کنیم.

در بخشی از استیتمنت این نمایشگاه که توسط وکیلی به نگارش درآمده، نوشته شده است: چاپ‌هـای دسـتی در دنیـای امـروز یکـی از مهم‌تریـن مدیاها بـرای درک زبان تصویر اسـت. وجود مقاطع کارشناسـی ارشـد در بسـیاری از دانشـگاه‌های دنیا و برگزاری رویدادهای بسـیار توسـط بنیـان‌هـای معتبـر در کل جهـان نشـان از برحق بودن این سـخن دارد. در فراگیـری چاپ‌هـای دسـتی هنرجـو در اولیـن حرکـت بایـد ذهـن خـود را معکـوس کند، به ایـن معنـی کـه هرآنچه روی پلیـت طراحی می‌کند معکوسـش چاپ خواهد شـد. این آغاز اسـت و در ادامـه هـزار نکته باریک‌تـر از مو... ویژگـی دیگـر چاپ‌هـای دسـتی مسـاله تعـدد نسـخه (تکثیـر بـه صـورت محـدود) و در نتیجـه قیمـت مناسـب آن اسـت. این نکتـه در سـطح فرهنگـی بـه ارتقـاء فهـم جامعـه از تصویـر منجر شـده و بـه رشـد فرهنـگ دیـواری کمـک خواهـد کـرد. از طرف دیگـر می‌تـوان کلکسیون‌های چـاپ دسـتی را شـاهد بـود کـه به اقتصـاد هنر کمـک می‌کننـد. ایـن ویژگی اهمیـت چاپ‌های دسـتی را بـه اثبات می‌رسـاند. هنرجویانـی کـه بـه چـاپ‌هـای دسـتی علاقـه‌منـد مـی‌شـوند، بایـد درک درسـتی از طراحی داشـته باشـند. ذهـن خالق و آگاهـی از تحـولات طراحی معاصر لازمه شـروع و ادامـه چاپ‌های دسـتی اسـت. در صـورت عـدم درک عمیـق و خلاق از طراحـی متاسـفانه فقط جنبـه تکنیکی چـاپ رشـد کـرده و اثـر در حـد نـازل باقی خواهـد ماند.

در ادامـه بایـد عنـوان کنـم کـه آثـار ارائه شـده در شـکل تیـراژ در کنـار نمونه تجربـی ( Work Proof ) نمونه‌هـای خلاق‌تـری را بـه وجـود آورده و امـکان خلـق چاپ‌هـای دسـتی بـا فضای دیگـر و بـا تکیـه بـر تکنیک‌هـای مختلـف را ایجـاد کنـد. مقایسـه ایـن دو اثـر در آمـوزش نگاه خلاق بـه تصویـر مفیـد بـوده و جنبه‌هـای آموزشـی چاپ‌هـای دسـتی را عیـان می‌سـازد.

مجموعــه "آینــه" حاصــل یــک ســال و نیــم تــلاش هنرمندانــی اســت کــه هرکــدام بــا تعبیــر و ذهنیــت خــود نســبت بــه تصویــر کشــیدن آن تــلاش کرده‌اند. گـروه سـوم در واقـع سـومین دوره شـاگردانی هسـتند کـه بـا مـن طراحـی و چـاپ را تجربـه کرده‌انـد. تمامـی آثـار عـلاوه بـر امضـا دارای اعتبـار نامـه هنرمنـد و کارگاه اسـت.

امیـدوارم نمایشـگاه حاضـر نقطـه عطفـی در تاریخچـه چـاپ‌هـای دسـتی ایـران باشـد تـا هنرمنـدان و جوانـان عزیـزی کـه گام در ایـن راه گذاشـته‌انـد بـا رعایـت ایـن مقـررات اعتبـار اجتماعـی چـاپ‌هـای دسـتی را بـه اثبـات برسـانند.

مرتضی اردلان، کریم بخشی، علیرضا بهرام لو، فرحناز رحمتی، گیتا عظیم زاده، الهام قربانعلی، الهام کاشانی، مهدی گودینی، محمد معیری، آنالی وکیلی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

نمایشگاه "آینه" روز جمعه 18 دی در نگارخانه لاله گشایش می‎یابد و تا 30 دی از ساعت 10 تا 13 و 14 تا 19 دایر خواهد بود.

همچنین نشست تخصصی پیرامون چاپ دستی با حضور احمد وکیلی، عبدالحمید پازوکی و مهرداد ختایی روز سه شنبه 22 دی ساعت 17 برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید