تصویر برگزیده

در رادیو گفت وگو ؛

بررسی جنگ الکترونیک

آرتنا: گفـت و گـوی علمـی یـکشنبه 22 فـروردیـن بـا مـوضـوع جنگ الکترونیک بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،جنگ الکترونیک یا جنگال (کوتاه‌شده جنگ الکترونیک) اصطلاحی نظامی و بیانگر کاربرد الکترونیک و امواج الکترومغناطیس در نبردهاست و شامل ارتباطات رادیویی، ایجاد اختلال در ارتباطات رادیویی دشمن و شنود (استراق سمع) گفت وگوهای دشمن است.

امروزه کاربردهای نوین دیگری مانند هدایت نفرات و موشک‌ها با دستگاه‌های الکترونیکی به جنگ الکترونیک افزوده شده‌است.

بـر همیـن اسـاس گفـت و گـوی علمـی یـکشنبه 22 فـروردیـن بـا مـوضـوع جنگ الکترونیک و بـا حضـور دکتر محمد حامدیان، متخصص جنگ الکترونیک در سپاه، مهندس سید مهدی فانی، متخصص حوزه جنگ الکترونیک در سپاه و دکتر مهدی استاد عبدالله، کارگردان سینما بررسی می شود.

مواردی همچون بررسی مفاهیم جنگ الکترونیک و نقش مدیریت فناوری در دنیای معاصر، و توانمندی های ایران در حوزه جنگ الکترونیک در این برنامه مطرح خواهد شد.

برنامه گفت و علمی با عنوان جنگ الکترونیک به تهیه کنندگی سید محمد احمدی ، و اجرای ناصرخیرخواه امشب  سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید