صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
تصویر برگزیده

مناظره سیاسی رادیو گفت وگو؛

نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد

آرتنا: دوشنبه 23 فـروردیـن بـا بررسی مـوضـوعاتی چون نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد مالی در رادیو گفت وگو بررسی می شود.

zoom
نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد

به گزارش«آرتنا»،بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانون گزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري ازوقوع فساد وضع نموده است. دسته دوم قوانين و مقرراتي مي باشند که قانون گزار از طريق ابزارها و دستگاه هاي قانوني و کارکنان دستگاه هاي مذکور و با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد مي باشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاه هاي نظارتي که در تمام مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه می کنند.

بـر همیـن اسـاس مناظره دوشنبه 23 فـروردیـن بـا بررسی مـوضـوعاتی چون نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد، راهکارهای قانونی در مبارزه با فساد اقتصادی و ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی در کشور ، بــا حضور آقـایـان دکتـر غـلامرضا حیدری کُـرد زنـگنه، عضـو هیأت علمـی دانشگاه، دکتـر اکبـر امـامـی، قاضی دادگستری و دکتر وحید شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی بررسی می شود.

ایـن مناظره بـه تـهیـه کنندگی فـریـدون مـاهر ، و اجـرای حـامد حـسینی  امـروز سـاعـت 16:00 از شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید