خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

مناظره سیاسی رادیو گفت وگو؛

نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد

آرتنا: دوشنبه 23 فـروردیـن بـا بررسی مـوضـوعاتی چون نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد مالی در رادیو گفت وگو بررسی می شود.

به گزارش«آرتنا»،بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانون گزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري ازوقوع فساد وضع نموده است. دسته دوم قوانين و مقرراتي مي باشند که قانون گزار از طريق ابزارها و دستگاه هاي قانوني و کارکنان دستگاه هاي مذکور و با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد مي باشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاه هاي نظارتي که در تمام مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه می کنند.

بـر همیـن اسـاس مناظره دوشنبه 23 فـروردیـن بـا بررسی مـوضـوعاتی چون نقش کاستی های قانونی در مبارزه با فساد، راهکارهای قانونی در مبارزه با فساد اقتصادی و ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی در کشور ، بــا حضور آقـایـان دکتـر غـلامرضا حیدری کُـرد زنـگنه، عضـو هیأت علمـی دانشگاه، دکتـر اکبـر امـامـی، قاضی دادگستری و دکتر وحید شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی بررسی می شود.

ایـن مناظره بـه تـهیـه کنندگی فـریـدون مـاهر ، و اجـرای حـامد حـسینی  امـروز سـاعـت 16:00 از شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید