خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

درگفتگوی علمی ؛

مدیریت پژوهش هدفمند

آرتنا: یکپارچه سازی نظام پژوهشی درگفتگوی علمی رادیو گفت وگو بررسی می شود

به گزارش «آرتنا»،بینایی عنصر لازم براي مدیریت موثر می باشد و به خصوصیات فردي اطلاق می شود، که داراي حس روشن از وضعیت آتی و اقدام هاي مورد نیاز می باشد. بدون شک یک مدیر بینا  در یک محیط پویا، سرمایۀ با ارزش تلقی می شود چنین رهبري به سازمان کمک می کند که بـا استفاده صحیح از دیگران جلو افتد. یـک مدیـر بینا ابتدا   با ذهن باز با تمام افراد ذینفع برای ترغیب آنها در جهت اهداف خود ارتباط ایجاد می کند و داراي پنج ویژگی است؛ چالش پذیر، به عنوان پیشرو، هرگونه نوآوري در افراد و ایده ها را ترغیب می کند. صمیمی؛ با صمیمیت حس مشارکت سایرین را دوچندان می کند. مساعدت با دیگران؛ به عنوان عضو تیم به دیگران در رابطه با انجام کار مساعدت می کند. نمونه اسوه؛ به عنوان یک اسوه عمل می نماید و در نهایت ارج نهادن به موفقیت ها؛ با ارج نهادن به عمل کردها، باعث ایجاد انگیزه در محل کار شده و بر قلب ها و مغزها نفوذ می کند.

بـر همیـن اسـاس در ایـن بـرنامه از حـیـاط خـلوت، بـا عنوان مدیریت پژوهش هدفمند با حضور آقایان دکتر سید مهدی مهدی نژاد نوری، عضو هیأت علمی دانشگاه ، دکتر علی اکبر یوسفی رییس پژوهشگاه پلیمر و دکتر علی جبار رشیدی ، رییس انجمن ملی پارک های فناوری  و دکتر محمد علی زلفی گل دبیر انجمن شیمی این موضوع بررسی خواهد شد.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی و اجرای دکترسید مهدی مهدی نژاد نوری امشب 30 فروردین  سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید