تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

آیا آزمون های ملی میزان دانش و مهارت را هم نشان می دهد

آرتنا: آزمون های ملی با نگاه به تحصیلات تکمیلی و چالش ها و فرصتها درگفتگوی علمی بررسی خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، بـا عنوان بررسی آزمون های ملی با نگاه به تحصیلات تکمیلی و چالش ها و فرصتها با حضور آقایان دکتر حسین نادری منش، معاون سابق آموزشی وزارت علوم ، دکتر رضا عامری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر ابوالفضل حسنی هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی خواهد شد.

اجرای این برنامه بر عهده دکتر حسین نادری منش است، و موضوعاتی همچون جذب در دوره تحصیلات تکمیلی متمرکز یا نیمه متمرکز و چالش ها و فرصت ها در این دوره در این گفت وگو مطرح می شود تا بدانیم آیا  هنوز هم در بسیاری از موارد آزمون ها و امتحانات تعیین کننده میزان علم هستند.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی سید محمد احمدی 6 اردیبهشت سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید