تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

خطرهایی که آبزیان کشور را تهدید می کند

آرتنا: گفت وگوی علمی چهارشنبه 8 اردیبهشت بـا بررسی عوامل موثردر انقراض آبزیان و...

به گزارش«آرتنا»،گفت وگوی علمی چهارشنبه 8 اردیبهشت بـا بررسی موضوع ، عوامل موثردر انقراض آبزیان ، بــا حضور آقایان دکتر محمود حافظیه مدیر هماهنگی پژوهش اداره کل شیلات ، دکترحسن رحیمیان ، استاد دانشگاه و دکتر محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس بررسی می شود.

همچنین نظارت بر صنایع شیلات و ماهیگیری هم یکی دیگر از محورهای این گفت وگو است.

محیط زیست طبیعی بیشتر آبزیان، در معرض آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی قرار داد که به صورت مستقیم منجر به مرگ آنان و یا منتهی به کم شدن قدرت تولید مثل و در نهایت انقراض آنها می شود.

ایـن گفت وگو بـه تـهیـه کنندگی بنی صفار ، و اجـرای مشیریان  امـشـب سـاعـت 21:00  از  شبکه رادیـویی گفت و گو پخش می شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید