خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

همايون كاكي پدرش را همراهي مي كند؛

کنسرت تنبور نوازی حیدر کاکی در تالار رودکی

آرتنا: كنسرت تنبور نوازي حيدركاكي درتاريخ 27 ارديبهشت 95 در تالار رودکی از ساعت 20:30 برگزار مي شود.

به گزارش «آرتنا»، اين كنسرت به صورت بداهه نوازي وبرأساس موسيقي تنبور ومقامهاي كهن آن در دو بخش برگزار ميشود
بخش اول قطعاتي بر اساس مقامهاي شاخوشيني وهي گيان وحقن حقن و داودنه كوره اجرا ميشوند كه اين قطعات به شرح زير ميباشند:
١-پريزاده كه داراي ريتم ٧ضربي ودر فضاي مقام شاخوشيني وچهارگاه است.
٢-مقام شاخوشيني كه در اينجا بدون كلام اجرا ميشود ودر ادامه قطعه ٧ضربي برگرفته از اين مقام اجرا ميشود.
٣-قطعه پريشان يار كه در فضاي چهارگاه و مقامهاي ياد شده اجرا ميشود.
٤-نواي كهن كه براساس مقام هاي تنه ميري و خاص بژنه و انتقال اين مقامها به فواصل وپرده هاي چهارگاه و شاخوشيني اجرا ميشود.
٥- قطعه وهاركه داراي وزن ٥ضربي وبر اساس مقام حقن حقن اجرا ميشود.
٦-نواي تنبور كه حالات و فضاي جديدي با استفاده از نتهاي پايين دسته تنبور حاصل ميشود.
٧-يادياركه براساس دو ملودي فولكلور كرمانشاهي وبراي اولين بار در فضاي مقام چهارگاه وشاخوشيني اجرا ميشوند.
٨-آواز عشق داراي ريتم نه ضربي لنگ است كه از بتن مقامهاي تنبور استخراج شده است.
٩-وصل يار نيز در فضاي مقام شاخوشيني و چهارگاه است وداراي ريتم ٦ضربي كه درانتها تبديل به دو ضربي ميشود.
در بخش دوم كنسرت كه باز بر اساس بداهه نوازي در مقامهاي تنبور است ابتدا مقام ساروخاني واجراي قطعه ده ضربي كه براساس همين مقام و اشاره اي به مقام سحري است شروع ميشود ودر ادامه بداهه نوازي درمقام قطار و سحري اجراميشود.
سپس قطعه دوضربي براساس سحري وحالتهايي از شور اجرا خواهد شد وقطعه هاي گردون و بيداد وبيكران وخان اميري كه از قطعات قديمي تر هستند اجرا ميشود.
در اين كنسرت همايون كاكي بانوازندگي تنبك و كوزه پدرش را همراهي ميكند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید