خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

آمایش سرزمین در آموزش عالی بررسی می شود

آرتنا: در گفت وگوی علمی ، موضوع آ مایش سرزمین در آموزش عالی بررسی خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، موضوع آ مایش سرزمین در آموزش عالی با حضور آقایان دکتر سید مهدی سیدی،  دکتر محمد نصر اصفهانی ،  دکتر محمد مهدی نژاد نوری و دکتر رضا عا مری بررسی خواهد شد.

اصلاحات در آموزش عالی چگونه اجرا خواهد شد ، دستاورد هاو نتا یج، چالشهای پیش رو، زیرساخت ها ،شیوه های جذب ، رتبه بندی و سامان دهی از جمله مواردی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی زهرا بحریه و اجرای دکتر کسری حمدی 29 اردیبهشت سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود .   

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید