تصویر برگزیده

در گفت وگوی علمی ؛

بازنگری در نقشه جامع علمی کشور

آرتنا: در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، موضوع بازنگری در نقشه جامع علمی کشور بررسی خواهد شد.

به گزارش«آرتنا»،در ایـن بـرنامه از گفت وگوی علمی ، موضوع بازنگری در نقشه جامع علمی کشور با حضور آقایان دکتر محمدرضا زرین دست استاد نوروسایکوفارموکولوژی و عضو ستاد علوم شناختی ایران ، دکتر زارع عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله ، دکتر سید مهدی رضایت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر رضا منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بررسی خواهد شد.

باید ها و نبایدها و موانع پیش رو در این طرح از جمله مواردی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود.

بـرنامه گفت وگوی علمی به تهیه کنندگی احمدی 1 خرداد سـاعت 21:00 از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود .    

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید