تصویر برگزیده

تا پایان 28 خرداد

آمار تماشاگران نمایش های روی صحنه

آرتنا: درحالی که تماشاخانه سنگلج با پایان دو اجرا گرگ دختر و بر پهنه دریا خود را برای اجراهای جدید آماده می کند ، سالن های مجموعه تئاتر شهر ، تالار هنر و خانه نمایش آمار تماشاگران خود را تا پایان روز 28 خرداد اعلام کردند.

به گزارش «آرتنا»، در مجموعه تئاتر شهر نمایش "بیگانه" به کارگردانی مسعود دلخواه که در سالن چهارسو روی صحنه است طی 23 اجرای خود 2669 تماشاگر داشته است. برای این نمایش 1463 بلیط تمام بها ، 286 بلیط نیم بها ، 388 بلیط تخفیف دار و 532 بلیط میهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش 479 میلیون و 350 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش "روزهای بی باران " به کارگردانی امین بهروزی نیز که دو اجرای خود را در تالار سایه پشت سر گذاشته در این مدت میزبان 105 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 87 بلیط تمام بها ، 4 بلیط تخفیف دار و 14 بلیط مهمان ارائه شده است. گیشه این نمایش در دو روز ابتدایی اجرا 18 میلیون ریال اعلام شده است.

نمایش "زخم های وحشتناک زمین بازی" به کارگردانی علی منصوری نیز 10 اجرا در سالن قشقایی انجام داده است که 449 تماشاگربه تماشای آن نشسته اند. برای این نمایش 65 بلیط تمام بها ، 9 بلیط نیم بها ، 59 بلیط تخفیف دار و 316 بلیط میهمان ارائه شده که رقم گیشه را به 23 میلیون و 340 هزار ریال رسانده است.

نمایش "آنات "دیگر نمایش سالن قشقایی نیز که توسط امیرحسین آسانی کارگردانی شده نیز طی 10 اجرا میزبان 401 تماشاگر بوده است. 61 بلیط تمام بها ، 5 بلیط نیم بها ، 18 بلیط تخفیف دار و 318 بلیط میهمان برای این نمایش ثبت شده که مبلغ گیشه 15 میلیون و 580 هزار ریال اعلام شده است.

نمایش "اکتبر 1942 پاریس" که هفته گذشته به اجرای خود پایان داد نیز طی 29 اجرا در سالن سایه میزبان 2187 تماشاگر بود. برای این نمایش 1382 بلیط تمام بها ، 180 بلیط نیم بها ، 625 بلیط میهمان ثبت شده و مبلغ گیشه 220 میلیون و 800 هزارریال اعلام شده است.

نمایش "راه مهر، راز سپهر" به کارگردانی شکر خدا گودرزی نیز که پس از 24 اجرا در سالن اصلی مجموعه تئاتر به کارخود پایان داد نیز 4755 تماشاگر داشت. برای این نمایش 338 بلیط تمام بها ، 103 بلیط نیم بها ، 1033 بلیط تخفیف دار و 3281 بلیط میهمان ارائه شده است. مبلغ گیشه این نمایش نیز 338 میلیون و 400 هزار ریال اعلام شده است.

خانه نمایش اداره تئاتر که در هفته گذشته میزبان نمایش "هفت هشتم" به کارگردانی مشترک حمید اصغری تتماج و علی برجی شده است تعداد تماشاگران خود را در این مدت 124 نفر اعلام کرده است. برای این نمایش 2 بلیط تمام بها ، 2 بلیط نیم بها و 120 بلیط میهمان ثبت شده است.

تماشاخانه سنگلج نیز تعداد تماشاگران دو نمایش "برپهنه دریا" و "گرگ دختر" را به شرح زیر اعلام کرده است.

نمایش "بر پهنه دریا" کار شهرام مسعودی که از 19 اردیبهشت تا 21 خرداد بر صحنه تماشاخانه سنگلج بود را 2182 تن دیده اند. برای این نمایش 263 بلیط تمام بها ، 275 بلیط نیم بها ، 117 بلیط تخفیف دار و 1527 بلیط میهمان رائه شده است که مبلغ کل فروش آن را به 71 میلیون و 940 هزار ریال رسانده است.

نمایش "گرگ دختر" به کارگردانی عباس عبدالله زاده نیز در همین محدوده زمانی میزبان 1738 تماشاگر بوده که برای این نمایش 614 بلیط تمام بها ، 167 بلیط نیم بها ، 420 بلیط تخفیف دار و 537 بلیط میهمان ارائه شده است. مبلغ کل فروش این نمایش 143 میلیون و 990 هزار ریال اعلام شده است.

تالار هنر آمار تماشاگران خود در محدوده 26 اردیبهشت تا 28 خرداد را 4215  تن اعلام کرده است.

تعداد کل تماشاگران نمایش "خیمه قمرخانم" به کارگردانی بهناز مهدی خواه 1896 تن اعلام شده و مجموع فروش این نمایش 166 میلیون و 355 هزار ریال بوده است.

نمایش "قصه عمو نوروز و ننه سرما" به کارگردانی جواد انصافی نیز در مجموع 2319  تماشاگر داشته که مبلغ گیشه آن به 182 میلیون و 850 هزار ریال رسیده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید