خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

كارگردانــى محمدحســين مهدويان

«ايســتاده در غبــار» مورد تحســين رهبر انقلاب قرار گرفت

آرتنا: «ايســتاده در غبــار» بهتريــن فيلم سى وچهارمين جشنواره فيلم فجر مورد تحســين رهبر انقلاب قرار گرفت

 اين فيلم که  زندگى سردار بزرگ دفاع مقدس حاج احمد متوسليان را از دوران كودكى تا ســال  هاى حضور در جبهه هاى جنگ و ســپس حضور در لبنــان روايت مى  كند، در ديــدار كوتاهى كــه تعدادى از دست اندركاران فيلم «ايستاده در غبار» با رهبر معظم انقلاب داشــته اند، ايشان فيلم را مورد تحسين و تمجيد قرار دادند. ايســتاده در غبار فيلمى به نويسندگى  وكارگردانــى محمدحســين مهدويان  كنندگــى حبيــب الله وال ىنژاد، و تهيه  ســازمان هنرى ۱۳۹4محصول ســال رسانه اىا وجا ست.

 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید