خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

طی حکمی؛

ریيس مرکز طرح و برنامه سيما منصوب شد

آرتنا: معاون ریيس سازمان در امور سيما، دکتر عبدالکريم خيامي را به سمت ریيس مرکز طرح و برنامه سيما منصوب کرد.

با توجه به ساختار جديد مرکز طرح و برنامه سیما که بيانگر ارتقاء جايگاه این مرکز، نظارت محتوايي برنامه ها و پژوهش هاي بنيادين و کاربردي در سيما است، در حکم معاون سیما بر ساماندهي، هماهنگي و تقويت امور طرح و برنامه، ارزيابي و نظارت برنامه هاي حوزه سيما به منظور تحقق سياست ها و اهداف رسانه ملي در مهندسي و مديريت پيام تاکید شده است.

در این حکم به پيگيري براي تدوين نهايي ساختار مرکز، تدوين سياست هاي محتوايي برنامه هاي سيما بر اساس راهبردهاي رسانه و سياست هاي کلان سازمان، تبيين اهداف و اولويت هاي برنامه هاي هر يک از شبکه ها و مراکز برنامه ساز سيما و تفکيک نقش آنها با توجه به مأموريت هاي تعريف شده، اشاره شده است.

ابلاغ سياست ها، اصول و ضوابط توليد و پخش معاونت سيما به شبکه ها و مراکز برنامه ساز سيما، تهيه و تدوين شاخص هاي قابل اندازه گيري توليد به تفکيک طبقه و ساختار و همچنین تعامل با معاونت برنامه ريزي و منابع مالي سازمان در زمينه تهيه و تدوين راهبردها و سياست هاي برنامه ها از دیگر تاکیدات معاون سیما به رییس جدید مرکز طرح و برنامه سیما، به شمار می رود.

همچنین تطبيق و بررسي تخصصي طرح هاي غيرنمايشي حوزه سيما و صدور مجوز توليد و ارزيابي مستمر و منظم برنامه هاي سيما و ارائه نتايج آن به معاونت و شبکه هاي مربوطه از دیگر موارد مورد اشاره شده در این حکم بود.

نيازسنجي پژوهش ها از نظر محتوا، ساختار، طبقه و هدف با همکاري شبکه ها و مراکز سيما؛ همچنین  سفارش پژوهش و مطالعات مورد نياز سيما به مرکز پژوهش و سنجش افکار و هماهنگي و تعامل روشمند با مديريته اي طرح و برنامه شبکه ها و مراکز برنامه ساز از دیگر نکاتی بود که معاون سیما در حکم خود بر آن تاکید داشت.

گفتنی است دکتر سیدمرتضی میرباقری از زحمات دکتر محمدمهدي قاسمي در طول مدت تصدی آن اداره کل صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید