خبرگزاری هنر - آرتنا
خبرنگار افتخاری شوید

خبرنگار افتخاری آرتنا شوید

طی حكمي؛

رئيس مركز طرح و برنامه سيما" منصوب شد

آرتنا: دكتر مرتضي ميرباقري معاون رئيس سازمان در امور سيما، در حكمي دكتر عبدالكريم خيامي را به سمت "رئيس مركز طرح و برنامه سيما"منصوب كرد.

متن  اين حكم به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر عبدالكريم خيامي  
 نظـر به تعهـد و تجـارب ارزشـمنـد جنابعـالي در رسانه ملي، به موجب اين حكم به سمت"رئيس مركز طرح و برنامه سيما" منصوب مي شويد.
 با توجه به ساختار جديد مركز كه بيانگر ارتقاء جايگاه طرح و برنامه، نظارت محتوايي برنامه ها و پژوهش هاي بنيادين و كاربردي در سيما مي باشد، مأموريت جنابعالي ساماندهي، هماهنگي و تقويت امور طرح و برنامه، ارزيابي و نظارت برنامه هاي حوزه سيما و انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي مرتبط با مأموريت سيما به منظور تحقق سياست ها و اهداف رسانه ملي در مهندسي و مديريت پيام مي باشد.
 اهم وظايف كلي شما بدين شرح است:
1. پيگيري براي تدوين نهايي ساختار مركز
2. تدوين سياست هاي محتوايي برنامه هاي سيما بر اساس راهبردهاي رسانه و سياست هاي كلان سازمان
3. تبيين اهداف و اولويت هاي برنامه اي هر يك از شبكه ها و مراكز برنامه ساز سيما و تفكيك نقش آن ها با توجه به مأموريت هاي تعريف شده.
4. ابلاغ سياست ها، اصول و ضوابط توليد و پخش معاونت سيما به شبكه ها و مراكز برنامه ساز سيما
5. تهيه و تدوين شاخص هاي قابل اندازه گيري توليد به تفكيك طبقه و ساختار
6. تعامل با معاونت برنامه ريزي و منابع مالي سازمان در زمينه تهيه و تدوين راهبردها و سياست هاي برنامه اي
7. تطبيق و بررسي تخصصي طرح هاي غيرنمايشي حوزه سيما و صدور مجوز توليد
8. ارزيابي مستمر و منظم برنامه هاي سيما و ارائه نتايج آن به معاونت و شبكه هاي مربوطه
9. نيازسنجي پژوهش ها از نظر محتوا، ساختار، طبقه و هدف با همكاري شبكه ها و مراكز سيما
10. سفارش پژوهش و مطالعات مورد نياز سيما به مركز پژوهش و سنجش افكار و ساير مراجع سازماني
11. هماهنگي و تعامل روشمند با مديريت هاي طرح و برنامه شبكه ها و مراكز برنامه ساز
 بر خود فرض ميدانم از زحمات گرانقدر جناب آقاي دكتر محمدمهدي قاسمي براي ساماندهي آن اداره كل در ساختار جديد، صميمانه تشكر و قدرداني نمايم. توفيق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستارم.
 
مرتضي ميرباقري
معاون رئيس سازمان در امور سيما

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید